جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/26/3954
شماره دادنامه : 1702
تاریخ رسیدگی : 28/10/71
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : 1 حامد.00 فرزند.00 19 ساله متهم است به قتل عمدی پدرش مرحوم ... دراثراصابت سنگ به سرش 2 محمودفرزند.00 20 ساله متهم است به مساعدت و همکاری با متهم ردیف یک در اختفای جسد مقتول بدین شرح که متهم در صفحات 22و54 و غیرآن گفته :( چون پدرم ، مادرم را از منزل بیرون کرده بود و خواهرم و مرا نیز از منزل بیرون نموده بود تصمیم به قتل او گرفتم 0 چون پدرم فرد خوبی نبود با او دشمنی داشتم و خودم بتنهایی او را کشته ام 0 در اتاق پنهان شدم بعد بیرون آمدم ، ضربه اول را که بسنگ زدم متهم ردیف دوم وارد اتاق شد، من ضربه دوم را زدم و سه ضربه به سر او زدم و با سنگ زدم ، مرا اذیت می کرد. قصد کشتن او را نداشتم ، ضربات را خودم زدم 0) و در محضر دادگاه گفته : ( یک ضربه زدم و سنگ را پرت کردم به سرش خورد.)
متهم ردیف دوم نیز اظهارات وی را در صفحه 19 و غیر آن گواهی کرده است و هر دو متهم اعتارف دارند که جسد را به اتفاق برده اند و در جاده کمبرنبدی انداخته اند. بر اساس شکایت اولیه اولیای دم دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 12739/5/71 تقاضای تعیین کیفرکرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 6 طی دادنامه شماره 14280/8/71 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمان و رضایت اولیای دم و اظهارات متهم ردیف یکم در مورد آلت جرم واینکه سنگ مورد استفاده حدود دو سه کیلو وزن داشته و ضربه وارد نمودن با چنین شیئی به ناحیه گردن و سر، قتاله محسوب می گردد، متهم ردیف یکم را به تحمل دوسال و متهم ردیف دوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با حتساب ایام بازداشت محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه ردیف 2 قرار گرفته و تقاضای تجدیدنظر کرده و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده " است " و پرونده جهت تجدید نظر به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده حامد.00 و محمود.00 در رابطه باقتل پدرش ، رای صادره از دادگاه کیفری یک ... مطابق موازین بوده و چون اعتراض موجهی مطرح نشده ، ابرام می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

70
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1702
تاریخ تصویب :
1371/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :