جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/263690
شماره دادنامه : 1058
تاریخ رسیدگی : 27/2/71

خلاصه جریان پرونده : آقای علی ... فرزند.00 18 ساله اهل آبادان 2 هادی ... فرزند.00 متهمند اولی به قتل عمدی خواهرش ... و دومی به معاونت در قتل مزبور بدین شرح که مقتوله در رابطه با عمل نامشروع زندان بوده و با ضمانت پدرش آزادشده وبه محل سکونتشان ... رفته که عمو و برادر او می رسند و او را از پدر جدا کرده و به قتل می رسانند که طبق اعتراف صریح متهم ردیف اول وی او را با چاقو زده و سپس سر او جدا کرده است و متهم ردیف دوم پای مقتوله را نگه داشته است. پدر مقتوله ابتدا از متهمان شکایت نموده ولی بعدا" طی سند رسمی رضایت خود را اعلام داشته است.ومادرش نیز اعلام کرده از قاتل شکایتی ندارم 0)
دادسرای عمومی ... بر اساس گزارش مامورین و نحوه اظهارات متهمان و سایرقرائن امارات به موجب کیفرخواست شماره 181203/10/70 تقاضای تعیین کیفرنموده و دادگاه کیفری یک ... با توجه به رضایت اولیای دم حکم موقوفی تعقیب از قصاص نسبت به متهم ردیف اول صادر نموده و نظر به اینکه حادثه قبل از تصوب قانون جدید مجازات اسلامی بوده متهم را به تحمل 18 ماه حبس محکوم نموده و پرونده نسبت به متهم دیگر مفتوح است. رای دادگاه ازجانب وکیل محکوم علیه مورد اعتراض واقع شده وبا بقاء دادگاه بر رای خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به مندرجات پرونده واعتراف متهم به بزه انتسابی و اعلام رضایت پدر مقتوله و عدم شکایت مادر او رای دادگاه مبنی بر برائت متهم از قصاص و تعزیر وی به حبس بر طبق موازین می باشد و با ملاحظه اعتراض وکیل محکوم علیه با توجه به تاریخ وقوع جرم و دلیل مورد استناد دادگاه دلیل موجهی در اعتراض ارائه نشده است که موجب نقض رای صادره باشد و لذا طبق بند ب از ماده 10 قانون تجدیدنظررای دادگاه ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

71
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1058
تاریخ تصویب :
1371/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :