جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 16/4681/27
شماره دادنامه : 3009
تاریخ رسیدگی : 14/10/1373
فرجامخواه : محکوم علیها
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 10373/3/72 صادره از شعبه 5 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : آقای لطف الله 32 ساله کارگر، اهل تهران ، مقیم ... 2 فرزانه ... 18 ساله خانه دار اهل وساکن اردبیل " متهم به " شرکت در قتل دختر 9 ساله متهم ردیف اول " هستند" که مادرش فوت کرده " است." و متهمه ردیف دوم نامادری و زن پدر وی می باشد. حسب اظهارات متهمه ردیف دوم و مادرش در روز جمعه 21/8/72 دختربچه به بهانه و به دلیل شیطنت و ثیف کردن لباسش توسط " مادرمتهمه " کتک کاری و تنبیه می شود و می گوید(همان ساعت مادرم وی را به انباری زیر پله واقع در حیاط که شدیدا" جای سردی است انداخت و مرا فرستاد تا پدرش را بیاورم تا بچه را بشوید و من صبرکردم 0 ساعت 13 جهت آوردن شوهرم ... به ... رفتم و اطلاع دادم دوباره دخترت خودش را کثیف کرده و مادرم وی را در انباری زندانی کرده و مرا فرستاده تا شما را جهت شستشوی وی به منزلم ببرم 0 ابتدا مواففت نکرد. نهار را باهم خوردیم 0 در ساعت 15 به طرف منزلمان حرکت کردیم 0)
مادر متهمه می گوید: (فریده به دنبال شوهرش رفت و به اتفاق ساعت 15 به منزل آمدند. با ناراحتی گفتم محمد بچه ات را تمیز کن که بلافاله بلند شدند خواستند با گرم در ظرفشویی وی را بشویند نگذاشتم 0 ناچارا" مریم را با خودش به حیاط داخل توالت بردند و با آب سردی وی را شستشو دادند سپس بچه را به زیرزمین بردند و چون لباس اضافه نداشتیم فقط با لباس زیر به زیرزمین بردند.بعد از گذاشتن بچه به زیرزمین به بالاآمدند و خودشان را گرم کردند. بعد از یک ساعت و چندی دوباره به زیرزمین رفتند و با بچه که در بغلش بود برگشتند و گفتند گمان می کنم قلبش ناراحت است.)
متهم ردیف اول گفته است : (رفتم در انباری دیم دخترم در حالی که به یک گلیم کهنه پیچیده شده صدایش نمی آید. حالت زار و صدای نحیفی از وی می آمد. صدا کردم مریم ، جواب نداد. سپس دستش را گرفتم دیدم حالت خشک شده و پاهایش جمع شده ، چشمانش باز بود و دهانش نیز باز بود. شلوار و لباسهایش را نیز نجس کرده بود. همسرم فرزانه نیز با من بود خواستم در ظرفشویی با آب گرم بشویم فرزانه نگذاشت گفت نجس می شودکه مجبور شدم بردم در توالت حیاط در حالی که آن روز هوا خیلی سرد و برف می بارید با یک دستم بچه را گرفتم و با دست دیگرم لباسهایش را در آوردم و باآب سردشستم 0 زیرپوش و بلوز پوشاندم 0 همسرم گفت شلوار نیست. قادر به حرکت و راه رفتن نبود. بغل کردم که ببرم داخل اتاق فرزانه نگذاشت گفت بو می دهد. مجبور شدم به زیر زیمن بردم و مقداری البسه کهنه و موکت برایش آوردم ... به دیوار تکیه اش داده بودم 0 به زمین افتاد صدا زدم مریم 0 جوابی نشنیدم 0 بردمش حمام آب گرم به تنش ریختم تنفس دهن به دهن دادم 0 دیدم مرده است.)
دادسرای عمومی ... به شرح قار مجرمیت نامبردگان در برگ 32و33 طی کیفرخواست شماره 42262/9/72 به اتهام شرکت درقتل عمدی تقاضای مجازات متهمین را نموده است. متعاقبا" شعبه 5دادگاه کیفری یک ... متصدی امر می باشد و رسیدگی ماهوی کرده است. پس از اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 10373/3/73 در خصوص اتهام لطف الله پدر مقتوله و فرزانه ... فرزند.00 زن پدر و نامادری متقوله مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم مریم دختر 9 ساله با توجه به محتویات پرونده و گزارش قوای انتظامی در برگ 3 و نظریه پزشکی قانونی در برگ 8 و نحوه اظهارات متهمان در جلسه دادگاه که نشانگر اینست که دختربچه مظلومانه توسط متهمه ردیف دوم فرزانه شدیدا" مورد ضرب قرار گرفته و پس از مضروب شدن در هوای خیلی سرد و برفی اورا از اتاق بیرون کرده و در انباری جای داده است و متهم ردیف اول لطف ا ... از جریان خبر نداشته ، دادگاه صرفنظر از گذشت شاکیان خصوصی جده پدری و مادری مقتوله متهم ردیف اول راازاتهام انتسابی تبرئه می نماید و در مورد متهم ردیف دوم از جهت گذشت ورثه طبقه اول در مورد قصاص نفس حکم به موقوفی تعقیب صادر می نماید، ولی استنادا" به ماده 208 قانون مجازات اسلامی از جهت اخلال در نظم و بیم به تجری دیگران مشارالیها را به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم نموده است. محکوم علیها به دادنامه صادره اعتراض کرده است و طی لایحه ای کتبا" تقاضای تجدیدنظرنموده است. از این جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع داده شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو میمز و اوراق پرونده و نسبت به دادنامه شماره 373 10/3/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن اگر چه پدر متقوله از جرم فرار کرده است و مستحق تادیب بوده است ، دلیلی که موجب نقض دادنامه صادره گردد ارائه نشده و درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 تطبیق نمی کند و با رددرخواست تجدیدنظر طبق بند یک ماده پنج قانون مذکور دادنامه شماره فوق الذکر شعبه 5 دادگاه کیفری یک ... ابرام می گردد. پرونده به دادگاه مزبور ارجاع گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

71
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3009
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :