جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 10/4916/27
شماره دادنامه : 21
تاریخ رسیدگی : 14/1/74
فرجامخواه : محکوم علیه
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73472 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای نورالله فرزند رشید34ساله اهل وساکن ... " شغل " کاسب متهم است به ارتکاب یک فقره قتل عمدی برادرخودمرحوم عین الله 21 ساله مجرد در اثر ضربه با چاقو0 پس از گزارش مامورین انتظامی و انجام تحقیقات توسط دادسرای عمومی ... به موجب کیفر خواست شماره 494 73 تقاضای تعیین مجازات وی شده است و دادگاه کیفری یک ... توجها" به گزارش مامورین انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقاریر صریح متهم در مراحل تحقیق مجرمیت متهم را از طریق علم قاضی محرز تشخیص " داده " النهایه به لحاظ گذشت اولیای دم (پدرومادر) با استناد به تبصره ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی وماده 208 همان قانون متهم را از پرداخت دیه و قصاص معاف و به سه سال زندان تعزیری محکوم نموده و به شرح دادنامه شماره 9472/7/73 رای صادر نوده است که محکوم علیه با تقدیم لایحه ای خواستار نقض رای صادره و تجدیدنظر شده است. بدین مناسبت پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال و ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 9472/7/73 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 1372 انطباقی ندارد، لذا ضمن رد درخواست مزبور دادنامه فوق الاشعار برابر بند یک ماده 5 قانون " فوق " فوق الذکر ابرام و پرونده به دادگاه مربوطه اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

71
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1374/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :