جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 24/26/4063
شماره دادنامه : 1892
تاریخ رسیدگی : 21/1/72
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : آقای جمشید.00 به اتهام قتل عمدی همسرش به نام ... در سال 63 تحت تعقیب واقع شده و پس از صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی ... ، پرونده به دادگاه کیفر یک ... شعبه 13 ارجاع شده و آن دادگاه مورد را داخل باب لوث دانسته پس از اجرای قسامه توسط اولیای دم و پرداخت نصف دیه به متهم توسط آنان و تضمین حق صغیر، رای به قصاص نفس متهم داده است و پرونده برای تنفیذ به دیوان عالی کشور شعبه 7 ارسال شده و آن شعبه طی دادنامه :404/7 21/6/65 رای دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده به شعبه 14 کیفری یک ... ارجاع شده و آن شعبه نیز با توجه به شکایت اولیای دم و گواهیها یپزشکی و گواهی فرزند صغیر آنها که پزشک از نظر هوش ، طبیعی و سالم دانسته است و وجود قرائن ظنیه بر صدور جرم از متهم لوث را محقق دانسته و بااجرای مجدد قسامه توسط اولیای دم رای به قصاص نفس متهم داده است که رای دادگاه از جانب محکوم علیه مورد اعتراض واقع شده و با بقای دادگاه بر رای خود، پرونده ... به شعبه 26 " دیوان عالی کشور" ارسال گردیده و این شعبه طی دادنامه : 930 12/12/70 رای دادگاه را ابرام نموده و مجددا" رای دادگاه از جانب محکوم علیه مورد اعتراض واقع شده و با بقای دادگاه بر رای خود پرونده مجددا" به دیوان عالی کشور ارسال و باسبق نظر ازشعبه 26 به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به مندرجات پرونده ودادنامه قبلی این شعبه ، رای دادگاه بر طبق موازین می باشدوبا ملاحظه اعتراض مجدد محکوم علیه ، چون مطلب جدیدی در اعتراض وی نیامده است ، در عین حال فاقد دلیل موجب نقض دادنامه و تجدیدنظر در رای دادگاه است و لذا طبق بند ب از ماده 10 قانون تجدیدنظر، رای صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

71
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1892
تاریخ تصویب :
1372/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :