جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :12/26/3265
شماره دادنامه :5692
تاریخ رسیدگی :4/12/69
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) متهم است به قتل عمدی دختر9 ساله به نام (ب ) پرونده پس ازطی مراحل قانونی درشعبه 13دادگاه کیفری یک ... بررسی و منتهی به صدور حکم قصاص نامبرده پس از پرداخت نصف دیه به وی گردید. پرونده در شعبه 26 دیوان عالی کشور رسیدگی " شد" و طی دادنامه شماره 144846/4/69 رای قصاص ابرام " گردید" و در رابطه با دیه چون اهل حق راحتی مسلمان هم ندانسته اند پرونده را اعاده نموده " است."
دادکاه با ضمیمه کردن نامه اداره دادگستری حکم را مجددا" تایید نموده " است " چون اهل حق را نمی توان مسلمان دانست. مجددا" پرونده در شعبه 26 دیوان عالی کشورطی دادنامه 294985/5/69 رسیدگی و در رابطه با محض ارشاد نموده است که دادگاه مجددا" بر رای خود باقی " مانده " وحکم اهل حق را حکم غلاه محسوب نموده که در صفحه ... حکم حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی نیز ضمیه است.
پرونده جهت بررسی به دیوان عالی کشور و متعاقبا" به شعبه 26به لحاظ سابقه قبلی ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به اینکه اهل حق اصولا" و فروعا" معلوم نیست مسلمان باشند و اگر چنانچه غالی هم باشند باز هم حکم معلوم است بنابراین در صورتیکه محکوم علیه واقعا" مسلمان شده باشد ( نه برار فراراز مجازات ) لیکن از شرایط معتبره قصاص یعنی تساوی در این از بین رفته و مورد را نمی توان محکوم به قصاص نمود. قابل ذکر است که در باب خصوص قصاص نظر فقهای شیعه بلکه مسلم نزد آ;ان ملاک تا هنگام استیفاء قصاص نمود.قابل ذکر است که در باب خصوص قصاص نظر فقهای شیعه بلکه مسلم نزد آنان ملاک تا هنگام استیفاء قصاص است نه هنگام جنایت (البته درپاره ای موارد استثنایی هم دیده می شود) و امام نیز در مسئله 6 صفحه 520تحریر جلد 2و صاحب تکمله المنهاج نیز چنین فتوی داده ، بلکه با مراجعه به کتب مفصله اجمالی و مسلم نزد فقهای شیعه قدس الله سر هم می باشد و در نهایت رای قصاص با مسلمان شدن متهم نقض می گردد. پرونده وفق بند الف ماده 10 قانون تجدیدنظر و ماده 5 آن جهت ارجاع به شعبه همعرض ارسال می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

71
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5692
تاریخ تصویب :
1369/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :