جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره های زیر به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 6 آیین نامه
حق مرغوبیت اضافه می شود و تبصره موجود به عنوان تبصره یک ماده 6 باقی خواهد ماند.
تبصره 2 - از تاریخ تصویب این اصلاحیه اراضی و املاکی که پس از ایجاد گذر احداثی و یا اصلاحی مستقیما اجازه راه ورود به گذر فوق را نداشته باشند از پرداخت هفتاد و پنج درصد (75%) از حق مرغوبیت مندرج در جدول ضرایب حق مرغوبیت این آیین نامه معاف می باشند.
تبصره 3 - اراضی و املاک متعلق به سفارتخانه ها و کنسولگری های خارجی در ایران به شرط عمل متقابل نسبت به اراضی و املاک متعلق به سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در ممالک مربوط از پرداخت حق مرغوبیت معاف می باشند.
الحاقیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد بند (ب ) ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری پس از تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی در جلسه روز شنبه 17 اسفند ماه 1353 در جلسه روز شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :