جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی به موجب تبصره بند ب ماده 21 قانون بانکی و پولی کشور
مصوب 18/4/1351 آقای محمد حسین اخوی نماینده مجلس شورای ملی را به سمت
ناظر اندوخته اسکناس انتخاب کرده است .
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز سه شنبه سی ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :