جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 25/9/1354 به موجب ماده 5 قانون دیوان
محاسبات مصوب 31/2/1352، بیست نفر آقایان مفصلالاسامی زیر را به عنوان
مستشاران جانشین دیوان محاسبات انتخاب نموده است .
مستشاران اصلی :
1 - آقای کاظم تدین .
2 - آقای مهدی شه ملکی .
3 - آقای غلامعلی مهنا.
4 - آقای محسن شریعتمداری طالقانی .
5 - آقای محسن رزاقی .
6 - آقای شمس الدین خلخالی .
7 - آقای محمدعلی کاشانچی .
8 - آقای مرتضی جعفری .
9 - آقای عبدالولی نورنعمت اللهی .
10 - آقای هژبر کلالی .
11 - آقای هوشنگ سعادتی .
12 - آقای جلال عدیلی .
13 - آقای حسین شاهق .
14 - آقای محمدقلی داوری صبور.
15 - آقای عباس ولیخانی .
مستشاران جانشین :
1 - آقای زین الدین کیایی نژاد.
2 - آقای هادی هاشمی .
3 - آقای ضیاالدین خاقانی .
4 - آقای مهدی سها.
5 - آقای احمد یونسی .
تصمیم قانون فوق به استناد ماده 5 قانون دیوان محاسبات در جلسه روز
سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :