جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره2095/7 19/3/54
به استناد ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322 ماده 117 آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 117- هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم ازمنقول یاغیر منقول یاوجه نقد) اظهار حقی نماید در مواردزیر ازمزایده خودداری میشود:
1- درموردیکه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول نماید،
2- درموردیکه شخص ثالث سند رسمی مقدم برتاریخ بازداشت ارائه کند مبنی براینکه مال موردبازداشت به اومنتقل شده یادررهن یاوثیقه طلب اوست،
3- درصورتیکه مال قبل ازتاریخ بازداشت بموجب قرار تامین یادستور اجرای دادگاهیا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد،
4- هرگاه شخص ثا لث حکم قطعی برحقانیت خودارائه کند،
5 - هرگاه شخص ثالث حکم غیر قطعی برحقانیت خود ارائه کند
6- درصورتیکه قبل از بازداشتاز معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد،
7- درموردیکه براثرشکایت معترضموضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد، درموردبندهای 1 و 2 و 4 ازمال رفع بازداشت میشود،ودر سایر مواردادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذتصمیم نهائی علیه معترض درمراجع مربوط خواهد بود، متعهد له میتواندازمال مورد بازداشت صرفنظر کرده ودرخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بنماید،
مواد 118-119-120 و تبصره آن و121 لغومیشود،
وزیردادگستری - صادق احمدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8869
تاریخ تصویب :
1354/03/19
تاریخ ابلاغ :
1354/03/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :