جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که اعتراض به حکم دادگاه استان منتهی به قراررددادخواست اعتراض شده باشدمطابق آئین نامه قانون وکالت خسارت قابل مطالبه دراین قبیل مواردباموردی که دعوی منتهی به صدورحکم شده باشداختلاف داردو نبایستی خسارت رابه ماخذصدی هشت ازخواسته معین نمود.
حکم شماره 821-28/4/29شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
821
تاریخ تصویب :
1329/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :