جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره10466 تارخ 29/4/1354 وزارت بازرگانی

هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/4/1354بنا به پیشنهادشماره3871مورخ20/2/1354وزارت بازرگانی وباستناد ماده9قانون تاسیس صندوق حمایت مصرف کننده آ‎ئین نامه اجرائی قانون مذکور رابشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول=کلیات
ماده 1=وظایف صندوق حمایت مصرف کننده موضوع قانون تاسیس صندوق حمایت مصرف کننده که درآئین نامه صندوق نامیده میشود به شرح زیراست :
الف-صندوق مکلف است فهرست کالاهائی راکه مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان آن بایستی مورد حمایت قرارگیرند باذکر قیمت تعیین شده بترتیب مقرردرمواد2و3قانون تاسیس صندوق حمایت مصرف کننده برای اطلاع عامه آگهی نماید ،
تبصره=درصورت تجدید نظردرقیمتهای تعیین شده یاحذف کالائی ازردیف کالاهای موردحمایت صندوق مراتب راباذکر مواعدتعیین شده ازطرف هیئت وزیران برای اطلاع عامه آگهی خواهدکرد،ب-صندوق تفاوت نرخهای تعیین شده برای مصرف کننده ونرخهای مصوب مرکز بررسی قیمتها راحسب مورد ازتولیدکنندگان داخلی کالاها یاواردکنندگان آن دریافت ویه اّنان پرداخت خواهدکرد ،
تبصره 1-دستورالعمل اجرائی این بند برای تعیین تفاوت قیمت وچگونگی پرداخت یادریافت آن وسیله صندوق تهیه وپس از تصویب شورایعالی بمورد اجرا گذاشته خواهدشد،
تبصره2-صندوق میتواندطبق دستورالعمل مصوب شورایعالی صندوق نسبت به رسیدگی وبازرسی دفاترواسنادتولیدکنندگان یاواردکنندگانی که ازنظر دریافت یاپرداخت تفاوت قیمت کالاها مشمول این ماده قرارمیگیرند براساس قراردادوبارعایت قوانین ومقررات اقدام نماید،
تبصره3-کلیه وزارتخانه هاومؤسسات وشرکتهای دولتی اطلاعات موردلزوم راکه صندوق بمنظوربررسی نحوه پرداخت مابه التفاوت کالاهای موردنظردرخواست میکند دراختیارصندوق خواهندگذاشت .
تبصره 4=صندوق بمنظور تضمین اجرای صحیح تعهدات واردکنندگان وتولیدکنندگانی که کالاهای آنها مشمول این مقررات خواهدشدقراردادلازم رامنعقدخواهدساخت ،
تبصره 5- صندوق میتوانددرموردمحصولات کشاورزی وفرآورده های دامی که مشمول مقررات این آئین نامه قرارمیگیرند باسازمانهای دولتی مسئول ذیربط قراردادلازم رامنعقدسازدبابه آنها اختیار دهد که برطبق ضوابط مورد عمل صندوق باتولیدکنندگان این کالاها قراردادلازم را منعقد نماید ،
ج- مابه التفاوت دریافتهای صندوق درپایان هرسال بدرآمد عمومی منتقل ویادرمورد لزوم ازمحل اعتباری که همه ساله دربودجه کل کشور منظور میشودبصندوق پرداخت خواهدشد ،
د-هزینه های صندوق ازمحل درآمدعمومی تامین وهمه ساله دربودجه کل کشورمنظورمیشود،
‎‏ه- صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است ،
تبصره-صندوق پس از انقضای هرسال مالی حداکثرظرف سه ماه ترازنامه وعملکردسلانه خودرابرای تصویب به شورایعالی تقدیم خواهدداشت ،
ماده2-:وظایف واختیارات شورایعالی بشرح زیراست :
الف-تعیین خط مشی کلی صندوق،
ب-رسیدگی وتصویب بودجه وترازنامه وعملکردیالانه صندوق ،
ج-اتخاذتصمیم نسبت به پیشنهاد مدیرعامل درموردسازش وارجاع امربه داوری وتعیین داوروهمچنین استرداد دعوی،
د=اخذتصمیم نسبت بهرگونه موضوعی که مربوط به وظائف صمدوق باشد.
ه-تصمیمات شورایعالی درصورتمجلسی درجوبامضاء رئیس شورا جهت ارجا به صندوق ابلاغ خواهد شد،
و- جلسات شورایعالی بدعوت وباحضوررئیس شورای مذکورولا اقل چهارنفرازاعضای شورا رسمیت خواهدیافت ورای شورایعالی بااکثریت آراء موافق لااقل چهارنفرقابل اجرا است، مدیرعامل درجلسات شورا بدون حق رای شرکت میکند ،
فصل دوم =وظایف واختیارات مدیر عامل
ماده3-مدیر عامل صندوق بالاترین مقام اجرائی است ودارای وظایف واختیاراتی بشرح زیر میباشد:
الف- تهیه وتنظیم بودجه وترازنامه وعملکرد سالانه صندوق وتقدیم آن به شورای عالی ،
ب=اخذوام یا اعتبارازبانکها ومؤسسات مالی داخلی که اصول آن به تصویب شورایعالی رسیده باشد،
ج-تشخیص مطالبات مشکوک الوصول ویا لاوصول وپیشنهادآنها جهت اتخاذتصمیم به شورایعالی،
د-بررسی وپیشنهادارجاع دعاوی به داوری ویا ختم دعوی بسازش ویا استرداد دعوی،
ه-اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائل صندوق که دراساسنامه وآئین نامه پیش بینی نشده است بارعایت مقررات وقوانین مربوط ،
و-نمایندگی صندوق دربرابر اشخاص حقیقی وحقوقی وکلیه مراجع باحق انتخاب وکیل ،
ز-اتخاذ تصمیم درکلیه امور اداری ومالی واستخدامی درحدودتشکیلات وبودجه ومقررات صندوق وصدور دستوردستورخرج درحدود بودجه ومصوبات مربوط وامضای کلیه نامه ها ومکاتبات صندوق وامضا ی کلیه قراردادها واسنادواوراق بهاداروهمچنین افتتاح حساب دربانکها با موافقت خزانه معرفی امضاهای مجازبرای استفاده ازحسابهای بانکی وامضای چکهای صادره واسنادی که برای صندوق تعهدایجادکندویاذمه صندوق رابری نماید باتفاق مدیر امورمالی وهمچنین هرگونه اقدام دیگری که برای پیشبردوظایف صندوق ضروری باشد،مدیرعامل دارای دو معاون خواهدبودومیتواندبمسئولیت خود قسمتیازوظائف واختیارات خودرا بآنان یا بهریک ازکارمندان صندوق تفویض نماید،
فصل سوم = حسابرسی
ماده4- رسیدگی به ترازنامه وحساب سودوزیان درموردوجوه دریافتی وپرداختی موضوع مواد3 و 7 قانون تاسیس صندوق بوسیله حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارائی بعمل خواهدآمد، فصل چهارم
مقررات متفرقه
ماده5-سال مالی صندوق ازاول فروردین ماه هرسال اول که ابتدای آن تاریخ تشکیل صندوق وپایان آن آخراسفندماه همان سال خواهدبود،
الف- حسابهای صندوق (موضوع ماده4) درآخراسفندماه هرسال بسته میشودوترازنامه وحساب عملکردآن بیست وپنج روزقبل ازتاریختشکیل جلسه شورایعالی برای رسیدگی بهترازنامه وعملکرد سالانه صندوق به حسابرس تسلیم میگردد،
ب-گزارش حسابرس باید حداقل ده روز قبل ازتاریخی که جلسه شورایعالی برای رسیدگی به ترازنامه تشکیل میشودبه شورایعالی تسلیم میشودوبک نسخه ازگزارش مذکور درهمان تاریخ به مدیر عامل صندوق تسلیم خواهدگردید،
ماده6- هرگونه تغییر وا صلاح دراین آئین نامه باپیشنهادوزارت بازرگانی وتصویب هیئت وزیران خواهدبود،
اصل تصویبنامه دردفترنخست وزیراست،
وزیرمشاورومعاون اجرائی نخست وزیر = هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8909
تاریخ تصویب :
1354/04/28
تاریخ ابلاغ :
1354/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :