جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره7302 29/4/54 وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی

هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/4/1354بنا به پیشنهادشماره 19/100/3174مورخ30/3/1354وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی باستنادماده65قانون حفاظت وبهربرداری ازجنگلها ومراتع آئین نامه اجرائی ماده56قانون مذکور رابشرح زیر تصویب نمودند:
ماده1- تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده2قانون ملی شدن جنگلها ومراتع بایدبراساس تعاریف قانونی مطرح درفصل اول قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع بعمل آید وخصوصیات منبع ملی ازحیث وضع طبیعی وتعریف قانونی دقیقا دربرگ تشخیص نوشته شود ،
ماده2= دربرگ تشخیص باید مشخصات ثبتی ومحل وقوع وحدودومساحت منطقه مورد بازدید ذکر ومستثنیات تعیین شودوهرگاه درمرز منطقه موردبازدیدکوه یارودخانه یاشاهراه یا جاده عمومی وجودداشته باشدشرح داده شود تامحل منابع ملی ومستثنیات ازهرحیث مشخص باشد،
ماده3-ما موربازدیدکننده منطقه بایداز منطقه موردبازدید نقشه ودرصورت عدم امکان کروکی تهیه وتحقیقات لازم رابوسایل مقتضی نسبت بوضعیت منطقه مورد بازدید ومستثنیات قانونی آن بنماید واگراحراز کندکه مستحدثات بعدازتصویب قانون ملی شدن احداث شده تاریخ احداث ودلائل آنرادربرگ بازدیدبنویسید وبا اظهارنظربواحدی که اورا مامور رسیدگی نموده تسلیم نماید،ماده4-واحدمربوط موظف است پس ازوصول برگ بازدیدوگزارش وحصول اطمینان ازصحت مندرجات آن طبق مقررات قسمت اول ماده56اقدام نماید،
ماده5=آگهی موضوع ماده 56قانون علاوه برروزنامه کثیرالانتشار وروزنامه محلی بطور جداگانه تکثیر وبوسیله ماموران انتظامی برای اطلاع اهالی درمعابرواماکن عمومی محل الصاق میشوددرآگهی باید محل قبول اعتراضات ونتیجه عدم اعتراض قیدگردد،
تبصره 1-مامورین انتظامی بایستی فوراآگهی راا لصاق وتاریخ ا لصاق راکتبا به مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند،
تبصره2- نسبت به هرمنطقه نزدیکترین شهری که روزنامه درانجا منتشرمیشودروزنامه آن شهرروزنامه محلی محسوب میگردد ،
ماده6= اگر ظرف یکماه ازتاریخ اخطاریاانتشارآگهی یاالصاق آن اعتراضی نرسیده باشدواحد صادر کننده اخطار یاآگهی مرا تب را به ثبت محل اعلام مینماید تا با رعایت مقررات نسبت به مورد تشخیص سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی صادر گردد،
ماده7-درصورت وصول اعتراض ظرف مهلت مقررمراجع صادر کننده آگهی بایداعتراضات واصله رابلافاصله پس ازوصول دردفتر نماینده ودفترمخصوص ثبت نموده وظرف 5روز پس ازانقضای مهلت مندرج درآگهی کلیه اعتراضات رسیده راباگزارش برای رسیدگی کمیسیون بدفتر فرمانداری محل مورد آگهی ارسال دارند،
ماده8- مبدا مهلت قانونی درصورتیکه اخطارشده باشدتاریخ ابلاغ اخطار است ودرصورت انتشار آگهی مهلت مزبور ازتاریخ انتشارآگهی یاالصاق آن هرکدام که مؤخرباشدشروع میشود،هرگاه آخرین روزمهلت قانونی مصادف باتعطیل باشداولین روزبعدازتعطیل آخرین روزمحسوب میشود،درصورتیکه اعتراض بوسیله نامه سفارشی بعمل امده باشدتاریخ تسلیم آن به پستخانه تاریخ اعتراض خواهد بود،
ماده9- واحد صادر کننده آگهی یکی ازکارمندان خودرابه عنوان منشی به کمیسیون معرفی مینماید ،
ماده10= تهیه ا وراق وفرمهای مربوط با سازمان جنگلها ومرا تع کشور میباشد وا نجام کلیه امور دفتری زیر نظر فرمانداربعهده منشی کمیسیون خواهد بود ،
ماده11- فرماندار مکلف است ظرف پنج روزپس ازوصول گزارش واحد صادرکننده آگهی اعضای گمیسیون موضوع ماده56قانون راباذکرتاریخ ومحل حضوردعوت نماید ، فاصله بین دعوت فرماندار وجلسه اول کمیسیون نبایدازپانزده روزتجاوزکند،
ماده12- محل تشکیل کمیسیون به تعیین فرماندار درفرمانداری محل موردآگهی یا سرجنگلداری یاباواحدجنگلبانی محل مذکورخواهدبود ،
ماده13- جلسه کمیسیون باحضور کلیه اعضاء رسمیت مییابدوتصمیم کمیسیون باید درجلسه رسمی اتخاذ شود ودرهمان جلسه بامضای کلیه اعضای کمیسیون برسد ، تصمیمات اکثریت اعضاء کمیسیون قطعی است وبارعایت ماده 13آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها بموقع اجراگذاردهمیشود . درصورتیکه تصمیم کمیسیون باتفاق آراء اتخاذ نشده باشدنظراقلیت بایدباذکردلیل ذیل صورتمجلس قیدگردد ،
ماده14- کمیسیون دراولین جلسه نسبت بصحت انجام تشریفات قانونی وذینفع بودن معترض ووصول اعتراض درمهلتقانونی رسیدگی واظهار نظرمیکند،
تبصره=اعتراض سازمانهای دولتی درحکم اعتراض اشخاص ذینفع است ،
ماده 15=کمیسیون میتواندقبل ازاتخاذ تصمیم نهائی راسا از محل مورد رسیدگی معاینه کند.معاینه محل مجوز تمدید مهلت مقرردرماده 56 قانون نخواهدبود.
تبصره – حضورذینفع یانماینده اودرکمیسیون برای معاینه محل یباادی توضیح بلامانع است .
ماده 16- هرنوع قصورکه ازاعضای کمیسیون موضوع ماده 56قانون درانجام وظایف مندرج دراین ائین نامه مشهودشودازطرف وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی بسازمان مطبوع ان عضوبرای اقدام لازم اعلام خواهدشد.
اصل تصویب نامه دردفترنخست وزیراست. وزیرمشاورومعاون اجرائی نخست وزیر-هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8910
تاریخ تصویب :
1354/04/28
تاریخ ابلاغ :
1354/05/13
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :