جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 11954 12/5/1354 وزارت بازرگانی
هیئت وزیران درجلسه مورخه 11/5/54بنابه پیشنهادشماره 3764مورخه 18/2/54وزارت بازرگانی وبه استنادبند(و) ماده 12اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران آئین نامه نحوه محاسبه وتعیین میزان خسارات صادرکنندگان موضوع ماده 7قانون صندوق ضمانت صادرات ایران رابشرح زیرتصویب نمودند:
ماده 1- صندوق ضمانت صادرات ایران که دراین ائین نامه صندوق نامیده میشودمکلف است خسارات صادرکنندگان کالاهاوخدمات موضوع ماده 7قانون صندوق ضمانت صادرات ایران رابارعایت مقررات این ائین نامه ودرحدود ضمانتنامهای صادره تعیین وپرداخت نماید.
زمان پرداخت خسارت :
ماده 2-زمان پرداخت خسارت درهرموردبشرح زیرتعیین میگردد:
الف-درموردورشکستگی ویا اعسار خریدار پرداخت خسارت پس ازاحرازورشکستگی ویا اعساربعمل خواهدامد.
ب- درموردیکه خسارت وارده بعلت خودداری خریداردرپرداخت بهای کالای حمل شده ویاقبول شده ویاپرداخت بهای خدمات انجام شده باشدپس ازانقضای شش ماه ازتاریخ سررسیدپرداخت.
ج- درموردیکه خسارت وارده معلول استنکاف غیرموجه باشدخریدارازقبول کالای صادرشده باشدیک ماه پس ازتاریخی که باموافقت صندوق کالا مجددافروش رفته ویاتوسط صادرکننده ترتیب دیگری برای فروش ویاانتقال ویابرگشت ان داده شده باشد.
د- درموردیکه خسارات وارده بعلت تاخیر ویاممانعت ازانتقال بهای کالا یا خدمات به ارز ازکسورخریداربه ایران بوده وموجبات آنازحیطه اختیارخریداروصادرکننده خارج باشد خریداربایدبهای کالا یاخدمات مزبور را دریکی ازبانکهای موردقبول صندوق بپول محلی بصورت سپرده غیرقابل برگشت تودیع نماید، دراینصورت خسارت صادرکننده حداقل دوماه پس ازتاریخ تودیع سپرده پرداخت خواهد شد ، چنانکه تودیع سپرده فوق الذکر به تشخیص صندوق بموجب قوانین ومقررات جاری درکشورخریدار امکان پذیر نباشد پرداخت خسارت چهارماه پس ازتاریخ سررسیدپرداخت بهای کالا یاخدمات ازطرف صندوق صورت خواهد گرفت ،
ه- پرداخت خسارت درسایر موارد مندرج درماده7قانون صندوق ضمانت صادرات ایران پس ازانقضاء چهارماه ازتاریخ حادثه ای که موجب بروزخسارت گردیده است انجام خواهدشد ،
ماده3- درموارد زیرپرداخت خسارت درمهلت های مقرردرماده2انجام نخواهدشد وموکول بصدورحکم قطعی ازدادگاه یارای سایر مراجع صلاحیتدارخواهدبود:
الف-درصورتیکه خریداربعلت موجه خودرادرعدم پرداخت بهای کالا محق بداند،
ب-درصورتیکه ضمانتنامه پرداخت بنفع صادرکننده ازخریداراخذ شده باشدبه نسبت مبلغ ضمانتنامه،
ج-درهرموردکه اختلافبین خریداروفروشنده به دادگاه صلاحیتدارویارای سایر مراجع صلاحیتدارپیشبینی شده درقراردادارجاع شده باشد،
د- درهرموردکه بموجب شرایط قرارداد مربوط یاقانون کشورخریدارترتیبات خاصی برای مطالبه خسارت ویااستیفای حق صادر کننده پیش بینی شده باشد،
تبصره= درهرموردکه مدیرعامل تشخیص دهد تاخیردراتخاذتصمیم مراجع صلاحیتدار موجب زیان عمده برای صادر کننده خواهد شد موضوع را در شورایعالی صندوق مطرح وطبق نظرشورا اقدام خواهدکرد ،
نحوه محاسبه خسارت:
ماده4= درمواردیکه خریدارظرف مدت شش ماه ازتاریخ سررسید بهای کالا یا خدمات رانپردازدمیزان خسارت براساس مبلغ قراردادفروش وبمیزانی که صندوق ضمانت نموده است خواهدبود،درصورتیکه کالای حمل شده ویاخدمات انجام شده بنحوغیرموجهی مورد قبول خریدار واقع نگردد میزان خسارت برا ساس ارزش ناخالص سیاهه کالا یا خدمات وارزش ناخالص سیاهه کلیه کالا هائی که بموجب قراردادازایران صادرشده وهنوزتحویل نگردیده وارزش بقیه کالای حمل نشده پس ازکسرمبالغ زیرتعیین خواهدشد:
الف- مبالغی که خریدارخودرادرعدم پرداخت آن محق دانسته وموضوع مورد قبول فروشنده واقع شده ویا برای تعیین تکلیف قطعی به مراجع صلاحیتدار ارجاع شده باشد،
ب= آن قسمت ازبهای کالاها یا خدماتی که بعلت قصورخریداردرپرداخت صادرنشده است به نسبت مبلغ قرارداد،
تبصره1-بهره متعلقه با اعتباراتی که ازطرف صادرکننده دراختیارخریدارقرارگرفته است ازتاریخ پرداخت خسارت توسط صندوق وهمچنین هرگونه خسارت تاخیرتادیه دیگری که طبق قانون یا بموجب قراردادموردمطالبه صادرکننده باشددرمحاسبه خسارت منظورنخواهندشد،
تبصره2-درصورتیکه صندوق پس ازپرداخت خسارت به صادرکننده وجوهی بابت اصل وبهره ازخریداردریافت نماید وپس ازواریزمطالبات صندوق مازادی وجودداشته باشدازمحل مازاد بهره متعلق به زمان قبل ازپرداخت خسارت به صادرکننده پرداخت خواهدشد،
ماده 5-درصورتیکه کالای صادره بعلت استنکاف غیرموجه خریدارازقبول آن باموافقت صندوق به محل دیگری منتقل ویابکشوربرگشت داده شود هزینه حمل مجددکالا درمحاسبه خسارت منظورخواهدشد،
میزان پرداخت خسارت:
ماده6-حداکثردرصدخسارتی که صندوق طبق این ائین نامه میتواند تعهدپرداخت نمایدبه ترتیب زیرخواهدبود:
الف- درمواردیکه خسارت ناشی ازورشکستگی ویااعسارویاعدم پرداخت درسررسید ویااستنکاف غیرموجه خریدارازقبول کالا یاخدمات باشدهشتادوپنج درصد(85%) خسارت،
ب=درسایرمواردمندرج درماده 7قانون صندوق ضمانت صادرات ایران که خسارت معمول وقوع حوادثی باشدکه ازحیطه اختیارخریداروصادرکننده خارج بوده وهیچیک درایجاد حادثه مداخله نداشته باشندنوددرصد(90%) خسارت،
حقوق صندوق درقبال پرداخت خسارت :
ماده 7- صادرکننده مکلف خواهدبودکه کلیه مدارک واطلاعاتی راکه برای ثبوت خسارت ضروری تشخیص داده شوددراختیارصندوق قراردهد.
ماده 8- صدورضمانتنامه ازطرف صندوق موکول به پذیرفتن الزاماتیزرازطرف صادرکننده است:
الف- انجام هرگونه اقدامی که صندوق برای استیفای حقوق خودلازم بداند.
ب- انتقال کلیه حقوق صادرکننده به صندوق درموردقراردادی که براساس ان پرداخت خسارت صورت گرفته است.
ج- انتقال کالاواسنادمربوط به کالاوخدماتی که خسارت ان پرداخت شده است به صندوق وسلب هرگونه حقی نسبت بعین یامنافع ان ازصادرکننده.
د- قبول نمایندگی ازطرف صندوق برای وصول مطالبات ازخریدارخارجی وانجام اقدامات لازم درصورت پیشنهادصندوق.
تبصره– صندوق میتواند اسناد ومدارک مربوط را بصورت امانت در اختیارصادرکننده قراردهد.
ماده 9- با پرداخت خسارت ازطرف صندوق کلیه حقوق صادرکننده اعم ازاصل واجورقانونی ولودراین ائین نامه ذکرنشده باشدبصندوق منتقل میگرددوصندوق میتواندبهرنحویکعه لازم بداندنسبت به استیفای حقوق خوداقدام وآنرابنفع صندوق وصول نماید.
ماده 10- درصورتیکه پس ازپرداخت خسارت مبالغی توسط صادرکننده ویا صندوق وصول گرددپس ازکسرمبلغ پرداخت شده بعنوان خسارتباقی مانده به نسبت درصدخصارت پرداخت شده بین صندوق وصادرکننده تقسیم خواهد شد.
ماده 11- درصورتیکه مواردی غیرازآنچه که دراین ائین نامه پیش بینی شده بوجودایدطبق اصول وعرف بازرگانی مدیرعامل اتخاذتصمیم میشودویابنابه پیشنهادویموارددرشورای عالیصندوق مطرح وتصمیمات شورایعالی درهرموردقابل اجراخواهدبود. اصل تصویب نامه دردفترنخست وزیراست.
وزیرمشاورومعاون اجرائی نخست وزیر- هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8923
تاریخ تصویب :
1354/05/11
تاریخ ابلاغ :
1354/05/30
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :