جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 13560 مورخ23/6/1354 وزارت اطلاعات وجهانگردی

هیئت وزیران درجلسه مورخ 22/6/1354بنا به پیشنهادشماره 671/22مورخ26/4/1354وزارت اطلاعات وجهانگردی وباستنادماده 6قانون تاسیس وزارت اطلاعات وجهانگردی آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران رابشرح زیرتصویب نمودند :
فصل اول : تعریف نویسنده مطبوعاتی وخبرنگار
ماده یک=نویسنده مطبوعاتی شخصی است که بطورحرفه ای بکارنویسندگی یاترجمه درروزنامه هایامجلات مشغول ودارای پروانه ازوزارت اطلاعات وجهانگردی باشد،
ماده 2-خبرنگارنماینده روزنامه مجله خبرگزاری ویاموسسه ای است که بموجب پروانه صادره ازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی باین سمت شناخته شده است ،
ماده3- خبرنگاران به سه دسته بشرح زیرتقسیم میشوند :
الف-خبرنگارسیاسی،
ب-خبرنگاراموراجتماعی (اقتصادی قضائی جنائی هنری فرهنگی آموزشی ادبی ورزشی وغیره) ،
پ-خبرنگارعکاس که بکار عکسبرداری ویافیلمبرداری اشتغال خواهدداشت،
تبصره =امورمربوط به خبرنگاران عکاسان نویسندگان ومترجمان نشریه های ارتش شاهنشاهی تابع مقررات مربوط خواهدبود،
فصل دوم : شرا یط کارنویسندگان مطبوعا تی وخبرنگاران
ماده4-نویسندگان مطبوعاتی مشمول این آئین نامه باید حائز شرایط زیر باشند :
الف داشتن بیست سال تمام سن ،
ب-دارابودن دانشنامه لیسانس یاصلاحیت علمی ونویسندگی موردتایید وزارت اطلاعات وجهانگردی ،
پ-داشتن حسن شهرت ،
ت-نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد،
ث=ارائه معرفی نامه ازطرف روزنامه یامجله مربوط ،
ماده5=خبرنگاران مشمول این آئین نامه باید واجد شرایط زیر باشند :
الف= تابعیت ایران
ب-داشتن بیست سال تمام سن برای خبرنگاران اموراجتماعی وعکاس وبیست وپنج سال تمام سن برای خبرنگارسیاسی ،
پ=دارابودن دانشنامه لیسانس یامدارک تحصیلی معادل آن برای خبرنگارسیاسی وداشتن تحصیلات دیپلم کامل دبیرستان ویامدارک تحصیلی معادل آن برای خبرنگاران امور اجتماعی وعکاس ،
ت= داشتن حسن شهرت ، نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد ،
ج= آشنائی بیکی اززبانهای خارجی برای خبرنگار سیاسی وهمچنین خبرنگارمطبوعات داخلی درخارج از کشور ،
چ- ارائه معرفی نامه ازطرف روزنامه مجله خبرگزاری و یا موسسه مربوط ،
ماده 6=احرازوتاییدصلاحیت نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران باوزارت اطلاعات وجهانگردی میباشد،
تبصره 1= درصورتیکه نویسنده مطبوعاتی فاقد یکی از شرایط مذکور دربندهای (پ) و (ت) ماده چهاربشود و یاخبرنگاری فاقد یکی ازشرایط مذکوردربندهای (الف) و(ت) و(ث) مادهپنج بشود پروانه اوبارعایت ماده 17این آئین نامه ازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی لغو میشود،
تبصره2= نویسندگان مطبوعاتی که سابقه کار آنان موردتایید وزارت اطلاعات وجهانگردی باشدوهمچنین خبرنگارانی که پیش ازتاریخ تصویب این آئین نامه دارای پنج سال سابقه خبرنگاری باشند بترتیب ازشرایط بند(ب) ماده چهار وبند(پ) ماده پنج معاف خواهند بود،
فصل سوم : مدت اعتبارپروانه های نویسندگان مطبوعاتی دائمی است ونیاز به تمدید ندارد،
ماده8=مدت اعتبار پروانه خبرنگاری دوسال تمام ازتاریخ صدوراست وپس ازانقضای مدت مذکورچنانچه ازطرف روزنامه مجله خبرگزاری ویاموسسه مربوط تقا ضای تمدیدشودبمدت دوسال دیگرتمدیدمیشود،
ماده9=درصورتیکه دارنده امتیاز یا مدیرروزنامه مجله ومدیرخبرگزاری ویاموسسه مربوط تقاضای لغو پروانه نویسنده یاخبرنگاری رابنماید وزارت اطلاعات وجهانگردی به موضوع رسیدگی ونسبت به لغو یاابقای اعتبار پروانه شخص مورد نظر تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد،
ماده10=پروانه های موضوع این آئین نامه درهراستان یا فرمانداری کل پس ازاحراز صلاحیت توسط وزارت اطلاعات وجهانگردی ازطریق اداره اطلاعات وجهانگردی هراستان یافرمانداری کل صادر یا تمدیدخواهدشد ومراتب ضمن ارسال رونوشت پروانه صادره بوسیله اداره مذکور به وزارت اطلاعات وجهانگردی اعلام خواهد گردید،
تبصره=درشهرستانها ئیکه اداره اطلاعات وجهانگردی وجود نداردوزارت اطلاعات وجهانگردی میتواند تمام یاقسمتی ازوظائف مقرردراین آئین نامه رابه استانداران فرمانداران کل یافرمانداران محول نماید تا بنما یندگی وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات وجهانگردی اقدامات لازم رامعمول دارند ،
ماده11= روزنامه مجله خبرگزاری ویاموسسه مربوط درصورت موافقت باادامه کار هریک ازخبرنگاران خود مکلف است دوماه قبل ازانقضای مدت اعتباربروانه صادره تقاضای تمدید نماید
ماده12=پروانه خبرنگارانی که باستناد آئین نامه شماره32056مورخ15/12/1343هیات وزیران صادرگردیده تا پایان مدت اعتبار بقوت خودباقی است،
فصل چهارم :
وظایف نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران
ماده13=نویسنده مطبوعاتی مکلف بررعایت قوانین ومقررات موضوعه است ،
ماده 14=خبرنگارمکلف است :
الف- اطلاعات صحیح دراختیارموسسه خودقراردهد،
ب-هنگام شرکت درمراسم پروانه خبرنگاری خودراهمراه داشته باشد،
پ- درپیرامون رشته خود که درپروانه خبرنگاری منعکس است فعالیت کند،
ماده15=نقل ونشراخبارازمقامات انتظامی ونظامی وعکسبرداری ازموسسات نظامی ومکا نهائی که باامنیت عمومی ارتباط داردبدون تحصیل اجازه قبلی ازمقامات مربوط ممنوع است،
ماده16=خبرنگاربایددرمصاحبه هائی که بعمل میاوردونیز درنقل وقول مقامات رسمی رعایت امانت را بنماید و تحریف مطالب ممنوع ا ست ،
فصل پنجم : مقررات مختلف
ماده17=وزارت ا طلا عات وجها نگردی میتوا ند پروا نه های نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگارانی راکه مرتکب یکی ازتخلفات مشروحه زیر بشوند پس ازرسیدگی برای باراول بمدت سه ماه وباردوم ششماه ودرصورت تکرار برای همیشه لغو نماید :
الف- تهیه مطالب دروغ وتنظیم خبرهای نادرست باعلم بنادرستی آنها ومواردی که بموجب قانون مجازات عمومی نشر اکاذیب تلقی شود،
ب-افشای مسائلی که باحیثیت وعفت خانوادگی اشخاص منافات دارد،
پ- انتشار هرمطلبی که برخلاف قانون مطبوعات باشد،
تبصره1- نویسنده مطبوعاتی وخبرنگاری که پروانه وی باستناد این ماده لغو میشودازنویسندگی وخبرنگاری درکلیه روزنامه هاومجلات خبرگزاریها وموسسات یا سازمانهای کشور محروم خواهد بود،
تبصره2- درصورتیکه نویسنده مطبوعاتی یاخبرنگاری بسبب تهیه مطالب خلاف قانون یاتنظیم خبرهای نادرست ونشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرد ازتاریخ صدور کیفر خواست پروانه اوازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی توقیف ودرصورت برائت مسترد والابطال خواهد شد،
ماده18= موسسات مطبوعاتی وخبرگزاریها مکلفند فهرست مشخصات وشرایط کار نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران خود را حسب مورد بوزارت اطلاعات وجهانگردی یا به اداره اطلاعات وجهانگردی محل ارسال دارندوهرگونه تغیرات بعدی فهرست مذکوررابلافاصله بهمان مراجع اعلام دارند،
ماده19=ماموران انتظامی مکلفندحسب اعلام وزارت اطلاعات وجهانگردی یااداره اطلاعات وجهانگردی محل ازکار نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران بدون پروانه ویاکسانیکه پروانه انان لغو یامدت اعتبار آن منقضی شده است جلوگیری نمایند وپروانه های غیر مجاز را ضبط وبوزارت اطلاعات وجهانگردی ارسال دارند، اصل تصویبنامه دردفتر نخست وزیر است،
وزیرمشاورومعاون اجرائی نخست وزیر-هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8953
تاریخ تصویب :
1354/06/22
تاریخ ابلاغ :
1354/07/03
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :