جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره4465 31/6/1354 وزارت کار واموراجتماعی
شورایعالی کاردرجلسه روزدوشنبه 24/6/1354صلاحیت فنی دفاتر مشاورفنی طبقه بندی مشاغل مشروحه زیررامورد تایید قرارداد:
1-موسسه گروه مهندسی پر
2-گروه مشاورمدیریت صنعتی وبازرگانی
3-شرکت مهندسین مشاورمدیریت وصنایع
4-شرکت سهامی خاص کیدو
5-شرکت پرایمال
6-شرکت پرفرمانس
7-موسسه حسابرسی اثبات
8-موسسه مدیریت علمی ومشاورادنا
9-شرکت کوپرزاندلیبراند
10-شرکت مشاورت مدیریت واقتصادصنعتی ایران وآلمان
11-سازمان مدیریت بصیر
12-موسسه خدمات مدیریت کارشناس
ضوابط مربوط به تاییدصلاحیت فنی دفاترمشاورفنی طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره یک ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاه ها
ماده1-موسسات داوطلب انجام خدمات ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل (دفاترمشاورفنی طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره یک ماده واحده) بایدموسسات انتفاعی بوده وبرطبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشندوانجام خدمات ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل یکی ازفعالیتهای اصلی آنان باشد،
تبصره1-موسسات وابسطه بدولت که بطریق بازرگانی اداره میشوندوهمچنین دانشگاهها میتوانندنسبت بامرطبقه بندی مشاغل اقدام نمایندمشروط براینکه دارای تشکیلاتی متناسب ومنطبق بماده2این مقررات باشند،
ماده2=موسسات مذکور بایدحداقل ازتشکیلاتی بشرح زیربرخوردارباشند:
الف-محل وتجهیزات آنان طبق نظر اداره کل طبقه بندی مشاغل ومزدمناسب تشخیص داده شود،
ب-موسسه دارای سه نفرکارشناس باشدکه حداقل یکی ازآنها بطور تمام وقت درموسسه بکار اشتغال داشته باشدوطرحهای طبقه بندی مشاغل که درموسسه تهییه میشود بگواهی وی برسد،
ج-مدارک تحصیلی وتخصص کارشناسان مزبوربایستی بوسیله مراجع صلاحیتدار مربوط گواهی شده باشد
تبصره2-منظورازکارشناس فردیستکه حداقل دارای لیسانس در یکی ازرشته های مدیریت اداری یاصنعتی بوده ویااینکه حداقل دارای مدرک لیسانس دریکی ازرشته های علوم اجتماعی وصنعتی باشد مشروط براینکه یک دوره تخصصی طبقه بندی مشاغل را که موردتاییدوزارت کارواموراجتماعی باشد گذرانیده ویا به تشخیص وزارت کارواموراجتماعی دارای حداقل 5سال سابقه کاردرزمینه طبقه بندی مشاغل بوده باشد،
ماده3= مدیران وکارشناسان موسسات بایددارای حسن شهرت حرفه ای بوده ودرموسسات دولتی ووابسته بدولت وشهرداریها بکار اشتغال نداشته باشند، باستثنا مدیران وکارشناسان موسسات مشمول تبصره ماده1 این ضوابط ،
ماده4=کلیه موسساتی که صلاحیت آنها طبق این ضوابط بتصویب میرسد موظفند هرگونه نقل وانتقال افرادیامحل موسسه رافورابه وزارت کارواموراجتماعی اطلاع دهند،
ماده5=کلیه موسسات که صلاحیت فنی آنها برای انجام خدمات ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل قبل ازتصویب این ضوابط موردتایید شورایعا لی کار قرار گرفته باشد بایستی ظرف 3ماه ازتاریخ تصویب این ضوابط وضع خودرا باآن منطبق سازندومدارک لازم رابوزارت کارواموراجتماعی تسلیم دارند، ضوابط فوق مشتمل برپنج ماده ودوتبصره درجلسه روز دو شنبه 24/6/1354شورایعالی کاربتصویب رسید،
شورایعالی کار

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
8952
تاریخ تصویب :
1354/06/24
تاریخ ابلاغ :
1354/07/03
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :