جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.شماره14002 30/6/1354 وزارت دادگستری

هیئت وزیران درجلسه مورخ30/6/1354بنا به پیشنهادشماره4271/7مورخ10/6/1354وزارت دادگستری اصلاح ماده16نظامنامه دفترامورمحجورین وتحریر ترکه رابشرح زیرتصویب نمودند:
ماده16=دادستان شهرستان هرحوزه تاپایان اسفندماه هرسال وجوه موضوع تصویبنامه شماره930مورخ11/2/1341وهزینه های مربوط برای سال بعد راپیش بینی ویا میزان دستمزد کارکنان غیرمستخدم پیشنهادمیکندواین مادهبرای سال 1354ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ این تصویبنامه باید بمورداجراگذارده شود ،اصل تصویبنامه دردفترنخست وزیر است
وزیرمشاورومعاون اجرائی نخست وزیر-هادی هدایتی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
8959
تاریخ تصویب :
1354/06/30
تاریخ ابلاغ :
1354/07/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :