جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 4722/7 29/6/1354
باستناد ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322 تبصره ماده123آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بشرح زیر اصلاح میشود :
تبصره : درغیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم الاجرا تحویل عین مورد تعهد باشد حقوق دیوانی مقرر در ماده 131 قانون ثبت در صورت معامله قطعی ازمیزان اجاره 3 ماه دریافت میشود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که درسند تعیین نشده از قرار صدی شش درسال تعیین میشود ونسبت به مواردی که قیمت درسند ذکرنشده ملاک عمل قیمت معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ودرصورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد، وزیردادگستری - صادق احمدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8959
تاریخ تصویب :
1354/06/29
تاریخ ابلاغ :
1354/07/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :