×

صدور حکم به خسارت ناشی از ثبت ملک در موردی که مسبوق به رسیدگی جزائی نمی باشد برخلاف ماده 114قانون ثبت است

صدور حکم به خسارت ناشی از ثبت ملک در موردی که مسبوق به رسیدگی جزائی نمی باشد برخلاف ماده 114قانون ثبت است

صدور-حکم-به-خسارت-ناشی-از-ثبت-ملک-در-موردی-که-مسبوق-به-رسیدگی-جزائی-نمی-باشد-برخلاف-ماده-114قانون-ثبت-است
رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 24 قانون ثبت اسناد پس ازگذشتن مدت اعتراض به ثبت دعوائی نسبت به عین یا قیمت ملک پذیرفته نیست وبه موجب ماده مزبوردر ماده 107مطابق مقررات جزائی مذکوردرباب ششم قانون ثبت رفتارخواهدشد وطبق ماده 114 قانون مزبور پرداخت خسارت درموردی است که جنبه جزائی رسیدگی شده و متقاضی ثبت مجرم تشخیص شده باشدوتعیین میزان خسارت هم با دادگاهی است که رسیدگی جزائی نموده است بنابراین صدورحکم به خسارت ناشی ازثبت ملک درموردی که مسبوق به رسیدگی جزائی نبوده برخلاف مواد مرقوم خواهدبود واستنادبه مواد10و15قانون آئین دادرسی کیفری با صراحت قانون ثبت بی وجه است .
حکم شماره 941-21/5/29شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 941

تاریخ تصویب : 1329/05/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.