×

مستفادازقانون تجارت این است که تنهامحل تادیه موجب مسئولیت شعبه شرکت دهنده فته طلب که درآن محل است نیست ولذاابلاغ به شعبه کافی نبوده وهرجاکه ابلاغ اعتراض به مسئول قانونی نشده باشداحتساب خسارت از روزاعتراض وجه قانونی ندارد

مستفادازقانون تجارت این است که تنهامحل تادیه موجب مسئولیت شعبه شرکت دهنده فته طلب که درآن محل است نیست ولذاابلاغ به شعبه کافی نبوده وهرجاکه ابلاغ اعتراض به مسئول قانونی نشده باشداحتساب خسارت از روزاعتراض وجه قانونی ندارد

مستفادازقانون-تجارت-این-است-که-تنهامحل-تادیه-موجب-مسئولیت-شعبه-شرکت-دهنده-فته-طلب-که-درآن-محل-است-نیست-ولذاابلاغ-به-شعبه-کافی-نبوده-وهرجاکه-ابلاغ-اعتراض-به-مسئول-قانونی-نشده-باشداحتساب-خسارت-از-روزاعتراض-وجه-قانونی-ندارد-
رای دیوان عالی کشور
مستفادازقانون تجارت این است که تنهامحل تادیه موجب مسئولیت شعبه شرکت دهنده فته طلب که درآن محل است نیست ولذاابلاغ به شعبه کافی نبوده وهرجاکه ابلاغ اعتراض به مسئول قانونی نشده باشداحتساب خسارت از روزاعتراض وجه قانونی ندارد.
حکم شماره 1714-4/10/28شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1714

تاریخ تصویب : 1328/10/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.