×

فعالیت واحدهای کسبی و مغازهائی که لغایت 1361 3 11 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده اند بلااشکال است و حکم کمیسیون ماده 100 برتعطیل آنها قانونی نیست

فعالیت واحدهای کسبی و مغازهائی که لغایت 1361 3 11 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده اند بلااشکال است و حکم کمیسیون ماده 100 برتعطیل آنها قانونی نیست

فعالیت-واحدهای-کسبی-و-مغازهائی-که-لغایت-1361-3-11-در-مناطق-مسکونی-ایجاد-گردیده-اند-بلااشکال-است-و-حکم-کمیسیون-ماده-100-برتعطیل-آنها-قانونی-نیست-

وکیل


تاریخ 7/12/69 کلاسه پرونده 69/127 شماره دادنامه 244

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه شماره 573-7/3/1357 انجمن شهروقت شهرتهران مشعربر ( اجازه ایجاد واحدکسبی و مغازه در واحدمسکونی ) برای نوع مشاغل وحرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی ونوسازی شهرداری تهران (به منظورتامین مایحتاج روزانه مردم وهمچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر) موثر و ضروری تشخیص گردیده به لحاظ بداهت اینکه : ( درعمل مشکلاتی برای شهرداری در برنداشته ومصلحت شهروندان شهرتهران بوده است ) باتوجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت نه تنها در حدود اختیارات و جزء وظایف انجمن شهربوده است بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 684 مورخ 11/3/61 شهردار وقت (وقائم مقام وزیرکشور مستقر در شهرداری ) تائید و تثبیت گردیده است زیرا: صرفنظر از اینکه الغاء مصوبات انجمن شهرتوسط شهرداری جواز قانونی نداشته وقائم مقام وزارت کشور (مستقردرشهرداری و سمت شهردار) هم هرگز اختیاراعلام ی اعتباری ورفع اثرازمصوبه انجمن شهررا بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است اساسا" همانطوری که ذکرشدشرائط مقرر برای لغوآن مطلقا" متصور و موجود نبوده و نتیجتا" این الغاء باپیش بینی دو شرط مرقوم تعلیق بمحال گردیده است و درحقیقت بخشنامه قائم مقام وزارت کشور و شهردارتهران (مورخ 11/3/61) اعتبار و ضرورت بیشتری یافته ورعایت آن برای مسئولین مربوطه لازم الرعایه است .بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه های شماره 557 و 566 مورخ 4/9/69 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که اعمال مصوبه شماره 573 مورخ 7/3/61 انجمن شهرتهران وتائیدیه و بخشنامه ومصوبه موخرالصدورشهرداری راتکلیف نموده رعایت آن رابرای واحدهای کسبی ومغازهائی که لغایت 11/3/61 درمنطق مسکونی ایجادگردیده - است بلااشکال دانسته واعمال آنهارا درصورت رعایت حداقل ضوابط وشرایط مقررازطرف مالک واحدهای مسکونی (یاقائم مقام آنها) درمستحدثه ملکی و پلاک مربوطه معتبروقانونی وضروری دانسته است اصح الرائین بوده وابرام می گردد.ونتیجتا" اصدار پروانه ساختمانی وگواهی پایان کار،برای واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات مضمون ومربوطه درمصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری (وقائم مقام وزارت کشور)درآنهامبادرت به ایجاد مغازه هائی مانند(لبنیاتی ،بقالی ،نانوائی ،میوه فروشی ، قصابی ،مرغ فروشی ، تعمیرات لوازم کوچک خانگی ،الکتریکی ،داروخانه ، واکسی وتعمیرات کفش ،خشک شوئی ونفت فروشی )ودائرنمودن مشاغلی مانند (آرایشگاه زنانه ومردانه ،مطب پزشکان ،تزریقات ،گرمابه ، نوشت افزاروکتابفروشی )گردیده معتبروضروری است .این رای به عنوان رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضائی واداری لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
تاریخ 7/12/69 کلاسه پرونده 69/127 شماره دادنامه 244

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای غلامحسین مکرم رحیمی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/1 موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی بطرفیت :کمیسیون شماره 3شهرداری تهران ماده 100 طی دادنامه شماره 825-9/8/69چنین رای صادرنموده :توجها"به اینکه پروانه درسال 1356بعنوان مسکونی صادرگردیده وشاکی نیزدلیل و مدرکی که حاکی ازسابقه کسب درسال 52 باشدارائه ننموده به لحاظ عدم احرازتخلف ازمقررات وقوانین حاکم برموضوع حکم به ردشکایت صادرو اعلام می گردد.
ب -شعبه سیزدهم دررسیدگی به پروانه کلاسه 69/428،69/429 موضوع شکایت خانم اعظم احمدی وآقای عزت الله سطوت بطرفیت :شهرداری منطقه 13 تهران بخواسته :اعتراضات به رای شماره 2788-24/11/68 کمیسیون ماده صد قانون شهرداریهادرموردمغازه های مستحدثه درپلاک 9752و72889 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران طی دادنامه شماره 557و566 چنین رای صادرنموده - است صرفنظرازاینکه تجمیع چندفقره تخلفات ازناحیه مستاجرین یا مالکین آپارتمانهای متعددوباپلاک های ثبتی متعدددریک فرم واظهارنظر کلی باذکرجمیع متراژتخلفات صحیح نبوده وهمچنین اصداررای واحدبرای تمام آنهامتضمن توالی فاسده ازنظراحرازخلاف وتعیین کیفرواصدارحکم و تبلیغ رای ومهلت اعتراضات ونقض یاتائیدرای بوده وبالاخره موجب تاخیر دررسیدگی محاکم وغیره باتوجه به یکی بودن پرونده متشکله درشهرداری است . صرف نظرازاینکه مساحت هریک ازاین مغازه های موضوع بندهای د.و.ه فرم خلافی مبنای رای معترض عنه هریک کمتراز50 مترمربع بوده ومشاغل کسبه و دائرکنندگان ومباشرین کسب درآنهاهم بشرح فوق مواردتخلف رادردایره شمول بخشنامه های استحسانی (مصوبه 573-7/3/57 انجمن شهروبخشنامه 674- 11/3/61 شهرداری تهران )قرارمی دهدصرفنظرازاینکه مغازه های مرقوم از بدوشروع فعالیتهای کسبی درمحدوده آپارتمانهای مستحدثه بارعایت حریم تعریض وبراصلاحی دائرگردیده است وسالهای متمادی است که دایربوده است اصولا"مزاحمتی برای شهرداری نداشته وبمصلحت شهروندان هم بوده است .
اساسا"نظرباینکه اولامغازه های مرقوم تنهاممراعاشه خانوادگی شاکیان بوده وسالهاست که اقتصادخانواده های آنهابرمبنای فعالیت کسبی واحدهای یادشده پی ریزی ودایروبرقرارگردیده است ثانیافرم خلافی مورخ سال 57 مبین احداث بنادرسالهای قبل بوده که باتوجه به قبوض پرداخت مالیات بردرآمدوقبوض پرداخت عوارض شهرداری ازسال 49به بعدقدرمسلم فعالیت مرقومه رابه سال 52وقبل ازآن رسانده ونتیجتا"مواردراازدایره شمول وقدرت اجرائی بند24ماده 55 استنادی خارج می نماید.(تاریخ تصویب مرداد52)ثالثا"بخیبان پیروزی سراسرمغازه بوده ودرمجاورت مغازه های مرقوم شهرداری مبادرت بصدورپروانه های متعددکسبی حتی سینماوغیره نموده است که این اختلاف حکم موردتحقیق وحکم کمیسیون قرارندارد.رابعا" حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوظ نبوده است وبالاخره باتوجه به اصدار بخشنامه شماره 5/37/111 مورخ 2/7/69 شهرداری ومراتب فوق تعطیل مغازه های مرقوم وجاهت نداشته وشکایت شاکیان وارداست وباعنایت به مجموع مراتب مارالذکرحکم برنقض رای شماره 2788 مورخ 24/11/68 صادره ازکمیسیون تجدیدنظرماده 100 قانون شهرداریهادرقسمت مربوطه شاکیان صادرواعلام می گرددورسیدگی به کمیسیون هم عرض ارجاع می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل .وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 182 تا 185
روزنامه رسمی شماره 13465-12/3/1370
3

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 244

تاریخ تصویب : 1369/12/07

تاریخ ابلاغ : 1370/03/12

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.