جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
چون وجه التزام خودنوعی ازخسارت می باشدبنابراین مطالبه خسارت نسبت به تاخیرتادیه وجه التزام مطابق ماده 713قانون آئین مدنی صحیح نخواهدبود.
حکم شماره 1450-3/9/26شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1450
تاریخ تصویب :
1326/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :