جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
83-اقراربرصدورسندملازمه بااقراربه اصل دعوی نداردواستفاده از اقراردرموقعی موجب قطعیت حکم است که اقراربرنفس دعوی باشدنه برصدور سندباوجودانکارمفادآن بواسطه دعوی اجباردرتنظیم سندیاازاعتبار افتادن آن ،واستفاده ازاقراروقطعی ومعرفی کردن حکم دراین صورت تخلف است .
حکم شماره 227-27/مردادوشماره 283-30دی 1307

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
* سابقه *

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
227
تاریخ تصویب :
1307/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :