×

عدم امکان ابرازاصل مدرک دعوی ازطرف مدعی موجب بیحقی اومیگردد

عدم امکان ابرازاصل مدرک دعوی ازطرف مدعی موجب بیحقی اومیگردد

عدم-امکان-ابرازاصل-مدرک-دعوی-ازطرف-مدعی-موجب-بیحقی-اومیگردد-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
84-دردعوای مستندبه ورقه حاکی ازصلح مدعی علیه مایملک خودرابه مدعی که مدعی علیه درذیل ابلاغ نامه نیزاقراربه صحت صلح نموده ودراثناء محاکمه ثالثی استنادابه ورقه انتقالی ازمدعی علیه وارددردعوی شده واز نظرعدم ابرازاصل مدرک دعوی ازطرف مدعی بدوی واحرازاصالت ورقه ابرازیه مدعی ثالث صدورحکم برمحکومیت مدعی بدوی بنفع مدعی ثالث باسبق وکالت مدعی ثالث ازمدعی علیه اصلی دردعوی شخص دیگری براودرحالتی که صلح ادعائی ثالث نسبت به کل مایملک مدعی علیه اصلی شامل مورددعوی آن شخص نیزبوده وتاریخامقدم بروکالتنامه بوده است محمول برنظرقضائی وتخلف نیست زیراوکالتنامه مدعی ثالث ازمدعی علیه اصلی راجع به دفاع ازدعوی شخص دیگری برمدعی علیه اصلی بوده واین وکالت صرفادلالتی براقرارتعلق مورد دعوی بموکل نداشته است تاموضوع دعوی اخیراورانسبت به دارائی مدعی علیه منتفی سازد.
حکم شماره 545-14بهمن 1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
* سابقه *

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 545

تاریخ تصویب : 1308/11/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.