جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
85-دردعوائی به مدعی به زمین واجوردرحالتیکه مدعی علیه اقراربه صحت دعوی مدعی ننموده وفقط وقوع معامله خیاری راکه دعوی مدعی مبتنی برآن بوده قبول نموده ودفاعامدعی ردثمن درظرف خیاروفسخ معامله گردیده وحاکم دادگاه آن راکافی برای تحقق اقراروتسلیم مدعی به ادعاءمدعی که موجب قطعیت حکم وغیرقابل استیناف بودن آن باشددانسته تخلف نیست زیراوقوع معامله که مبنای دعوی مدعی بوده موردتصدیق طرف واقع گردیده وچون نتوانسته ردثمن وفسخ معامله رااثبات نمایدمحکمه آن راکان لم یکن قرارداده واظهار اول رااقرارتلقی نموده وبموجب آن حکم داده واین امرحمل برنظرقضائی است
حکم شماره -472-28مرداد1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
472
تاریخ تصویب :
1309/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :