جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
86-نافذدانستن اقراروکیل درباره موکل بدون اینکه وکالتی دراقرار ازموکل داشته باشدوصدورحکم به محکومیت موکل به استناداقراروکیل تخلف است .
حکم شماره -328-23اسفند1307وشماره 841-7اسفند1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
328
تاریخ تصویب :
1309/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :