×

قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانتنامه و دریافت جریمه تاخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین سازی

قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانتنامه و دریافت جریمه تاخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین سازی

قانون-اجازه-انصراف-دولت-از-ضبط-وجه-ضمانتنامه-و-دریافت-جریمه-تاخیر-قرارداد-خرید-لوله-چدنی-از-شرکت-ماشین-سازی
ماده واحده - عمل دولت راجع به انصراف از ضبط وجه ضمانتنامه و دریافت
جریمه تاخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین سازی ایران موضوع
تصویب نامه شماره 41388 مورخ 10/7/1342 تایید می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 16/3/1350 در جلسه روز شنبه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع : نامشخص

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1350/08/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.