×

هردعوائی بیش ازیک نوبت جز در مواردی که قانون اجازه داده است قابل رسیدگی نیست ودرصورت امتناع دادرس ازرسیدگی به موضوع تخلف محسوب نمیگردد

هردعوائی بیش ازیک نوبت جز در مواردی که قانون اجازه داده است قابل رسیدگی نیست ودرصورت امتناع دادرس ازرسیدگی به موضوع تخلف محسوب نمیگردد

هردعوائی-بیش-ازیک-نوبت-جز-در-مواردی-که-قانون-اجازه-داده-است-قابل-رسیدگی-نیست-ودرصورت-امتناع-دادرس-ازرسیدگی-به-موضوع-تخلف-محسوب-نمیگردد-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
87-دعوائی راکه حاکم دادگاه نظربه سابقه طرح ورسیدگی وصدورحکم قطعی ردنموده وحکم مزبورددادگاه استیناف فسخ ورسیدگی به قضیه به همان محکمه بدوی ارجاع شده وحاکم دادگاه بدوی تجدیددعوی راجایزندانسته وازرسیدگی خودداری کرده است ایرادبرحاکم بدوی به اینکه به ارجاع امرازطرف محکمه بالاتربه اومستنکف ازانجام وظیفه است واردنیست زیراوقتی مشارالیه می توانسته است به این موضوع رسیدگی کندکه خودراصالح برای رسیدگی بداندو باالتفات به این امرکه هردعوائی بیش ازیک نوبت جزدرمواردی که قانون اجازه داده قابل رسیدگی نیست امتناع اوازرسیدگی بجابوده است .
حکم شماره 4236-26فروردین 1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4236

تاریخ تصویب : 1327/01/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.