×

موجود نبودن امضای نماینده دادستان در صورت مجلس دادگاه مسئولیتی به حاکم دادگاه نخواهد داشت

موجود نبودن امضای نماینده دادستان در صورت مجلس دادگاه مسئولیتی به حاکم دادگاه نخواهد داشت

موجود-نبودن-امضای-نماینده-دادستان-در-صورت-مجلس-دادگاه-مسئولیتی-به-حاکم-دادگاه-نخواهد-داشت-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
89-درجائیکه حضورنماینده دادستان درجلسه محاکمه برای اظهارعقیده ضروری وپرونده هم حکایت ازاین امرمی نموده ولی امضائی ازاودرذیل صورت مجلس دیده نمی شودموجودنبودن امضائی ازاوایجادمسئولیتی بجهت حاکم دادگاه نخواهدنمود.
حکم شماره 4266-23اردیبهشت 1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4266

تاریخ تصویب : 1327/02/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.