جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


ماده واحده - شرکت ملی ذوب آهن ایران مجاز است وام و اعتبارات مورد
نیاز خود را که مبلغ و شرایط آن را در هر مورد شورای عالی شرکت تصویب
خواهد کرد از بانکها و موسسات اعتباری داخلی تحصیل نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه
شنبه 24/12/1350 در جلسه فوق العاده روز شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :