جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده 1 - به دولت اجازه داده می شود به منظور استخراج و بهره برداری از
معادن مس سرچشمه کرمان و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و مس فلزی و
فرآورده ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور شرکتی به
نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان وابسته به وزارت اقتصاد تشکیل دهد.
ماده 2 - سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال که کلا متعلق به دولت است
خواهد بود و به یک هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می گردد.افزایش یا کاهش
سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و هیات وزیران خواهد بود.
ماده 3 - شرکت دارای استقلال مالی است و تابع مقررات این قانون و
اساسنامه مربوط بخود می باشد.
شرکت تابع استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری نیست و قوانین و مقررات مربوط به
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورتی شامل شرکت سهامی
معادن مس سرچشمه کرمان خواهد بود که صراحتا از آن نام برده شود.
ماده 4 - شرکت مشمول معافیت موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب اسفند 1345 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
ماده 5 - شرکت دارای ارکان زیر خواهد بود:
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره .
3 - مدیر عامل .
4 - بازرس .
ماده 6 - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی ، وزیر کار و
امور اجتماعی و مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران
تشکیل می گردد.ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
ماده 7 - رییس هیات مدیره همچنین مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و
تایید مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران به موجب فرمان همایونی منصوب
خواهند شد.
انتصاب اعضا هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت منوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد
و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 8 - شرکت سهامی معادن مس سر چشمه کرمان می تواند امور زیر را نیز
انجام دهد:
الف - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات
موسسات خارجی با تصویب هیات مدیره شرکت .
ب - اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت
برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با شرایط مناسب
و با رعایت مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ج - اخذ وام یا اعتبار از منابع خارجی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت
برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با شرایطی که
به تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی و سازمان برنامه رسیده باشد. اخذ و
استفاده از وام و اعتبارات موضوع این بند در حدود اعتبارات مصوب
برنامه های عمرانی کشور خواهد بود.
تبصره 1 - قراردادهایی که برای انجام موارد مذکور در بند ج با
دولتهای خارجی منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین قابل
اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - اعتباراتی که برای سرمایه گذاری به استثنای تنخواه گردان
دوره بهره برداری تحصیل می شود جزو اعتبارات برنامه عمرانی کشور منظور
خواهد شد.
ماده 9 - اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف
وزارت اقتصاد تهیه و پس از تایید مجمع عمومی و تصویب کمیسیونهای استخدام
- اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر نوع تغییر در اساسنامه نیز بطریق فوق انجام خواهد شد.
نسبت به مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد بر
اساس قانون تجارت عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه شنبه 24/12/1350 در جلسه فوق العاده روز شنبه بیست و هشتم
اسفند ماه یک هزار و سیصدوپنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :