جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی
محاکم دادگستری یا هیاتهای موضوع قوانین مصوب سال 35 و اصلاحی سال 39
مربوط به اراضی دولت و شهرداریها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن
استقرار یافته و یا خواهد یافت هیاتهای سه نفری مراکز استانهایی که اراضی
مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکا و
جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد. عدم
حضور شرکا مانع رسیدگی نخواهد بود و رای هیاتهای سه نفری در این مورد
قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط اقدام به
صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.
تبصره - مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری
مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع
اراضی لازم الرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت
ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
ماده 2 - نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن
تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد
اجاره به زارعین مستاجر مصوب سال 47 تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا
محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان
مسکن صادر خواهد کرد. هرگاه اشخاص نسبت باین نوع اراضی اعتراض داشته
باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را
به مراجع صالح تسلیم دارند و در صورتی که دعوی وارد تشخیص شود در صورت
وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم له و اصلاح سند صادر
می گردد و هرگاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا بغیر
منتقل گردیده باشد حکم بپرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص
کارشناس رسمی دادگستری با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم
از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی
شده یا منتقل گردیده صادر خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
روز شنبه 21/12/1350 در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :