جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده واحده - مواد 1 و 3 و 4 آیین نامه حق فنی درجه داران کادر ثابت
رسته موزیک به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1 - درجه داران کادر ثابت رسته موزیک که حداقل 2 سال تمام عملا در
رسته موزیک خدمت نموده اند در صورتی که طبق برنامه مذکور در این آیین نامه
از عهده آزمایشهای مربوطه برآیند نوازنده درجه 1 یا 2 یا 3 شناخته شده و
به شرح زیر حق فنی دریافت خواهند داشت :
الف - نوازندگان درجه 1 ماهانه 2000 ریال .
ب - نوازندگان درجه 2 ماهانه 1500 ریال .
ج - نوازندگان درجه 3 ماهانه 1000 ریال .
ماده 3 - هر گاه درجه داران کادر ثابت رسته موزیک بنا به احتیاجات سازمانی
در مشاغل نت نویسی یا متخصص تعمیر ادوات موزیک گمارده شوند و عملا در همان
شغل انجام وظیفه نمایند به شرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت نوازندگی
در رسته موزیک برابر مقررات این آیین نامه از حق فنی استفاده خواهند نمود.
ماده 4 - آزمایش درجه داران موزیک به منظور طبقه بندی و تشخیص استحقاق آنان
برای دریافت حق فنی در نیمه اول هر سال به وسیله کمیسیونی مرکب از افسر
آموزش و نماینده قسمت موزیک نیرو یا سازمان مربوطه و فرمانده یگان موزیک
با نظارت رییس شعبه موزیک آجودانی کل ارتش شاهنشاهی انجام خواهد شد.
اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد قانون حق فنی درجه داران کادر ثابت
رسته موزیک مصوب 2/3/1346 در تاریخ روز سه شنبه 18/3/1350 به تصویب
کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب کمیسیونهای دارایی و جنگ
مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :