جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده 1 - به استناد ماده 67 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب
سی ام تیر ماه 1336 به افسران ، درجه داران ، دانشجویان و دانش آموزان رسته های
مخصوص نیروی دریایی شاهنشاهی که در نیروی مزبور خدمت می نمایند، فوق العاده
سختی خدمت ماهانه برابر مقررات این آیین نامه پرداخت می گردد.
ماده 2 - میزان فوق العاده سختی خدمت افسران به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - افسران رسته های ناوبری ، مهندس دریایی و کمیسر دریایی :
1 - افسرانی که دارای درجه مهارت نهایی بوده و در مشاغل تخصصی
سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند، امرا 25% جمع
حقوق درجه ناخدایکمی و افسران ارشد 25% و افسران جز 30% جمع حقوق درجه
مربوط.
2 - افسرانی که دارای درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی بوده و به علت
مقتضیات و مصالح خدمتی و یا عملا در مشاغل عمومی خدمت می نمایند امرا 15%
جمع حقوق درجه ناخدایکمی و افسران ارشد و جز 15% جمع حقوق درجه مربوط.
3 - افسرانی که دارای درجه مهارت نهایی نبوده ولی در مشاغل تخصصی
سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل کار می کنند امرا 15% جمع حقوق درجه
ناخدایکمی و افسران ارشد و جز 15% جمع حقوق درجه مربوط.
4 - افسران رسته های فنی دریایی و تفنگدار دریایی که در یکم مهر ماه
1350 در مشاغل عمومی سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل کار می کنند و
برابر آیین نامه قبلی از فوق العاده سختی خدمت دریایی استفاده می کردند
مادامی که در خدمت نیروی دریایی شاهنشاهی هستند از 10% جمع حقوق درجه
مربوط استفاده خواهند کرد و تغییری در فوق العاده سختی خدمت آنان داده
نخواهد شد.
5 - اگر بنا به مصالح خدمتی به افسران رسته های ناوبری ، مهندسی دریایی
و کمیسر دریایی که دارای درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی هستند در مشاغل
عمومی شغلی محول گردد فوق العاده سختی خدمت اینگونه افسران در صورت تصویب
فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی تا یک سال تغییر نخواهد نمود و پس از آن
از لحاظ دریافت فوق العاده سختی خدمت مشمول مقررات قسمت (2) خواهند بود و
چنانچه قبل از پایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل عمومی مجددا در
مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا نیز در آن مشاغل به کار گمارده شوند از
تاریخ انتصاب اخیر از فوق العاده سختی خدمت مندرج در قسمت (1) استفاده
خواهند نمود.
چنانچه مدت خدمت اینگونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در
صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصی ، پس از دو سال خدمت در مشاغل مزبور
مشمول مقررات قسمت (1) خواهند بود.
تبصره - برای احراز مهارت نهایی در صورتی که افسران فارغ التحصیل
دانشکده افسری دریایی در داخل و یا خارج از کشور باشند حداقل باید مدت 18
ماه در یکان های شناور ناوگان عملا خدمت نمایند و سایر افسران در صورتی که
دوره های تخصصی مربوط را طی و به یکی از رسته های ناوبری ، مهندس دریایی و
کمیسر دریایی تغییر رسته داده باشند حداقل مدت لازم برای احراز مهارت
نهایی دو سال به طور عملی خدمت در یکانهای شناور می باشند.
ب - افسران آبکاو (غواص ) در عمقهای زیاد و افسران آبکاو و کماندو از
75% جمع حقوق درجه مربوط این قبیل افسران مادامی که از فوق العاده سختی
خدمت آبکاوی استفاده می نمایند از فوق العاده سختی خدمت مندرج در بند الف
استفاده نخواهند نمود.
ماده 3 - میزان فوق العاده سختی خدمت درجه داران به شرح زیر تعیین
می گردد:
الف - درجه داران آبکاو (غواص ) در عمقهای زیاد و درجه داران آبکاو
کماندو از 75% جمع حقوق درجه مربوط.
این قبیل درجه داران مادامی که از فوق العاده سختی خدمت آبکاوی استفاده
می نمایند از فوق العاده سختی خدمت مندرج در بند(ب ) این ماده استفاده
نخواهند نمود.
ب - درجه داران غیر آبکاو به شرح جدول زیر:
درجه مهارت مشاغل تخصصی طبقه 1 مشاغل تخصصی طبقه 2 مشاغل تخصصی طبقه 3
---------------------------------------------------------------
1 بیست و پنج درصد بیست و پنج درصد بیست و پنج درصد
3 شصت درصد چهل و پنج درصد سی درصد
5 صد و بیست درصد نود درصد شصت درصد
7 صد و هشتاد درصد صد و سی و پنج درصد نود درصد
9 صد و نود درصد صد و چهل و پنج درصد صد درصد
ماده 4 - تطبیق درجه مهارت تخصصی درجه داران با درجات نظامی به شرح
جدول زیر می باشد:
درجات مهارت درجات مهارت تخصصی در مشاغل تخصصی طبقات 1 و 2 و 2
مهناوی 3 - مهناوی 2 1 و 3
مهناوی 1 3 و 5
ناو استوار 2 5 و 7
ناو استوار 1 و ناوبانیار 3 7 و 9
ناوبانیار 2 و ناوبانیار 1 9
ماده 5 - از تاریخ یکم مهر ماه 1350 فوق العاده سختی خدمت مهارت 3 به
درجه داران واجد شرایط پرداخت می گردد و بالا بردن مهارت درجه داران واجد
شرایط منوط به تهیه و اجرای آیین نامه آموزش حین خدمت و آزمایش معلومات
تخصصی از طریق نیروی دریایی شاهنشاهی و احراز موفقیت در آزمایشهای مربوط
می باشد.
ماده 6 - فوق العاده سختی خدمت مشاغل تخصصی طبقات 1 و 2 و 3 به
درجه دارانی تعلق می گیرد که شرط ورود آنان به آموزشگاه مربوط حداقل داشتن
گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و دوره تخصصی مربوط به شغل خود را طی
نموده باشند.
تبصره 1 - درجه داران و دانش آموزان فعلی (در تاریخ یکم مهر ماه 1350)
که در مشاغل تخصصی طبقات 1 و2 و3 خدمت می نمایند و یا بعدا خدمت خواهند
نمود چنانچه بر حسب نیاز نیروی دریایی شاهنشاهی با داشتن گواهینامه
پایین تر از گواهینامه دوره اول متوسطه به خدمت وارد شده اند ماهانه از 70%
فوق العاده سختی خدمت مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 - درجه داران مشمول تبصره بالا که در تاریخ یکم مهر ماه 1350
بیش از 6 سال سابقه خدمت دارند می توانند با تصویب سازمان مربوط از
فوق العاده سختی خدمت درجه مهارت 3 مندرج در جدول ماده 3 استفاده نمایند و
اعطای درجه مهارت بالاتر به آنان در صورت حائز بودن شرایط و موفقیت در
آزمایش مربوط در هر سال یک درجه مهارت امکان پذیر خواهد بود.
ماده 7 - درجه دارانی که برابر مقررات این آیین نامه از فوق العاده سختی
خدمت استفاده می نمایند چنانچه در شغل معلمی منصوب و رشته تخصصی خود را
تدریس نمایند کماکان از فوق العاده سختی خدمت درجه مهارت طبقه مربوط
استفاده خواهند نمود.
ماده 8 - درجه داران مشمول مقررات این آیین نامه که در مشاغل تخصصی
مربوط در خارج از یگانهای شناور و همچنین در یکان خدمات بنادری به طور
سازمانی منصوب و عملا خدمت نمایند حداکثر سه سال از فوق العاده سختی خدمت
درجه مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود و پس از این مدت 50% آخرین
فوق العاده سختی خدمت دریافتی به آنان تعلق می گیرد مگر این که مجددا به
یکانهای شناور منتقل و حداقل دو سال متوالی در تخصص مربوط عملا خدمت
نمایند و چنانچه خدمت مجدد آنان در یکانهای شناور کمتر از 2 سال متوالی
باشد از 50% فوق العاده سختی خدمت مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره - درجه دارانی که در تاریخ یکم مهر ماه 1350 دو سال یا بیشتر در
یکانهای غیر شناور و با یکان خدمات بندری مشغول خدمت می باشند حداکثر تا
یک سال از فوق العاده سختی خدمت درجه مهارت سه طبقه مربوط استفاده خواهند
نمود. چنانچه پس از این مدت به یکانهای شناور منتقل نگردند فوق العاده
سختی خدمت آنان به 50% درجه مهارت طبقه مربوط تقلیل خواهد یافت .
ماده 9 - به درجه دارانی که در یکانهای شناور و هوا دریا به طور
سازمانی منصوب و عملا در دریانوردی شرکت نمایند علاوه بر فوق العاده سختی
خدمت مهارت طبقه مربوط مبلغی به شرح زیر ماهانه پرداخت می گردد:
الف - به درجه داران متخصص سیستم نجار 3 هزار 3000 ریال
ب - به درجه داران متخصص موتور 2 هزار 2000 ریال
پ - به سایر درجه داران یک هزار و پانصد 1500 ریال
ماده 10 - برای امکان استفاده از مبالغ مندرج در ماده 9 حداقل
دریانوردی در سال تقویمی به شرح زیر می باشد:
پرسنل ناوشکن 60 روز در سال تقویمی
پرسنل ناوچه و ناو مین جمع کن 40 روز در سال تقویمی
پرسنل ناوهای تعمیراتی و لجستیکی 30 روز در سال تقویمی
پرسنل هواناو 10 ساعت در یک ماه
تبصره 1 - مقررات مربوط به اجرای این ماده به وسیله فرمانده نیروی
دریایی شاهنشاهی تعیین می گردد.
تبصره 2 - درجه دارانی که در قایقهای خدمات بندری و یکانهای شناوری که
برای دریانوردی های طولانی ساخته نشده است خدمت می کنند از مبالغ مندرج در
ماده 9 استفاده نخواهند نمود.
تبصره 3 - درجه دارانی که از مبالغ مندرج در ماده 9 استفاده می نمایند
در مدت دریانوردی از فوق العاده ماموریت روزانه استفاده نخواهند نمود.
ماده 11 - میزان فوق العاده سختی خدمت دریایی دانشجویان و دانش آموزان
به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - دانشجویان دوره های ناوبری ، مهندسی و کمیسر دریایی از 50% حقوق
مبنا.
ب - دانش آموزان آموزشگاههای تخصصی از 25% حقوق مبنا.
پ - داوطلبان آموزشگاه آبکاوی از تاریخ شروع دوره یک برابر حقوق
مبنا.
ماده 12 - افسران و درجه دارانی که پایه ضرورت خدمتی دوره آبکاوی در
عمق کم (غواصی ناو) را طی نموده و حداقل نیز در ماه 2 ساعت آبکاوی نمایند
ماهیانه مبلغی به شرح زیر علاوه بر فوق العاده سختی خدمت دریایی به آنان
پرداخت خواهد شد:
الف - افسران از یک برابر حقوق مبنا.
ب - درجه داران از 20% حقوق درجه مربوط.
ماده 13 - برای امکان استفاده از فوق العاده سختی خدمت دریایی برای
آبکاوان در عمق زیاد حداقل آبکاوی در ماه 5 ساعت می باشد.
تبصره - چنانچه به عللی فنی و یا جوی انجام حداقل غوص مقرره مقدور
نباشد بایستی در ماه بعد جبران گردد. در غیر این صورت فوق العاده سختی
خدمت مربوط پرداخت نخواهد شد.
ماده 14 - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده یکان شناور و یا مقام معادل
آن مبنی بر بی انضباطی و یا سهل انگاری در امور محوله و همچنین بی مبالاتی در
حفظ شرائط تخصصی و جسمی لازم جهت انجام کار مربوط موجب قطع تا 50%
فوق العاده سختی خدمت دریایی تا مدت شش ماه و صدور اخطار کتبی در مورد
مزبور از طرف فرمانده یکان مستقل مربوط موجب قطع تا 50% آن برای مدت یک
سال می گردد.
ماده 15 - افسران و درجه داران که به منظور تحصیل یا ماموریت به داخل و
یا خارج از کشور اعزام می گردند و بالنتیجه خدمت در رشته تخصصی مربوط برای
آنان مقدور نمی باشد حداکثر تا مدت دو سال از فوق العاده سختی خدمت درجه
مهارت مربوط دریایی استفاده خواهند نمود، اعم از این که در ظرف مدت مزبور
در مشاغل سازمانی مربوط باقی یا به عللی منتسب شده باشند.
ماده 16 - افسران و درجه داران آبکاو (غواص ) در عمق زیاد که دارای
دوازده سال سابقه خدمت آبکاوی حداقل 900 ساعت غوص بوده باشند در صورتی که
به تشخیص شورای عالی پزشکی نظامی قادر به ادامه غوص نباشند مادام که در
خدمت ارتش شاهنشاهی هستند به ازا هر سال آبکاوی چهار درصد آخرین
فوق العاده سختی خدمت را دریافت خواهند نمود مشروط بر این که از آخرین
فوق العاده سختی خدمت آبکاوی تجاوز ننماید.
ماده 17 - به پرسنل آبکاو که بر اثر سوانح ناشی از خدمت آبکاوی طوری
صدمه ببینند که قادر به ادامه خدمت در مشاغل آبکاوی نباشند مبلغ سیصد
هزار ریال پرداخت می گردد و درباره آنان که به علت مزبور از خدمت نظام به
طور دائم معاف شوند یا فوت نمایند مبالغی به شرح زیر بخود یا به وراث
مستمری بگیر آنان پرداخت می گردد:
الف - در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (500000) ریال .
ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار(600000) ریال .
پ - در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از آنان مبلغ یکصد هزار
(100000) ریال .
به مبالغ مذکور در بند الف و یا بند ب اضافه خواهد شد.
تبصره 1 - مزایای مندرج در آیین نامه قانون بیمه افسران و کارمندان
نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور جزو مبلغ پرداختی در این ماده
محسوب و بقیه از بودجه وزارت جنگ پرداخت می گردد.
تبصره 2 - مجموع مبالغ پرداختی بابت حق بیمه و زیان جانی در هر حال
نباید از یک میلیون (1000000) ریال تجاوز نماید.
تبصره 3 - منظور از وراث مستمری بگیر مذکور در این ماده وراثی است که
در ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده است و مبلغ
پرداختی بابت زیان جانی به طور تساوی بین وراث مستمری بگیر تقسیم می گردد.
ماده 18 - فوق العاده مذکور در این آیین نامه در مدت انتظار خدمت و
بدونکاری پرداخت نخواهد شد.
ماده 19 - افسران و درجه دارانی که برای خدمت به سایر سازمان های غیر
ارتشی مامور می گردند پرداخت فوق العاده سختی خدمت آنان به عهده سازمانی
خواهد بود که به آن مامور شده اند.
ماده 20 - این آیین نامه که مشتمل بر 20 ماده و 11 تبصره است از تاریخ
یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به مورد اجرا گذارده خواهد شد و از
همان تاریخ آیین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آببازان مصوب 30
/8/1343 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و اصلاحیه مورخ 24/1/1349 آن لغو
می گردد.
آیین نامه فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره و جدول ضمیمه به استناد
ماده 67 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز پنجشنبه ششم
آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
جدول رشته های تخصصی نیروهای دریایی شاهنشاهی برابر پیوست شماره 1
می باشد
جدول رشته های تخصصی نیروهای دریایی شاهنشاهی
عنوان تخصصی درجه بندی مشاغل
ملوان درجه یک
-----------------------------------------------------------
سکان و مخابرات تاکتیکی بصری درجه یک
متخصص رادار و جنگهای الکترونیکی درجه یک
توپخانه دریایی درجه یک
بی سیم کار دریایی درجه یک
تکنیسین برق (سیستم برق ناو) درجه یک
تکنیسین ارتباط برقی داخلی ناو درجه یک
تکنیسین سونار درجه یک
تکنیسین کنترل آتش درجه یک
تکنیسین موشک درجه یک
سرتکنیسین الکترونیک عمومی درجه یک
تکنیسین دستگاههای مخابراتی درجه یک
تکنیسین رادار درجه یک
تکنیسین الکترونیکی هوایی درجه یک
تکنیسین سیستم بخار ناو درجه یک
تکنیسین موتور انفجار ناو درجه یک
تکنیسین تعمیر ماشین آلات ناو درجه یک
تکنیسین ماشین آلات ناو درجه یک
تکنیسین متخصص تعمیر بدنه ناو درجه یک
تکنیسین بدنه هواپیما (هوادریا) درجه یک
تکنیسین تدارکات ناو درجه یک
جدول فوق منضم به آیین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریایی
شاهنشاهی می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :