جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


1 - به ماده یک بند زیر به عنوان بند 12 اضافه می شود:
بند 12 - رییس انجمن شهرستان .
2 - به آخر بند2 ماده یک عبارت زیر اضافه می شود:
"و در بخشها رییس دارایی بخش ".
3 - عبارت زیر به آخر بند3 ماده یک اضافه می شود:
"در شهر تهران و شوراهای آموزش و پرورش شمیران و شهر ری مادام که جز
شهرداری پایتخت است نماینده تام الاختیار شهردار پایتخت می تواند به جای
شهردار در جلسه شرکت نماید".
4 - بعد از عبارت یا فرماندار در شهرستان عبارت "یا بخشدار در بخش " به
تبصره ماده 2 اضافه می شود.
اصلاحی فوق ، به استناد ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای پس
از تصویب کمیسیون های آموزش و پرورش و امور استخدام و سازمان های اداری
مجلس شورای ملی در جلسات 23 و 25 آبان ماه 1350 به ترتیب در جلسات یازدهم
و چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب کمیسیونهای
آموزش و پرورش و استخدام مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :