جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


ماده واحده - از اول سال هزار و سیصد و پنجاه و دو مبلغ یک هزار ریال
کمک هزینه افسران و همردیفان غیر لیسانسیه نیروهای مسلح شاهنشاهی (موضوع
تبصره 67 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و موضوع ماده واحده مصوب اردیبهشت
1349) با رعایت کلیه مقررات مربوط جزو حقوق آنها در هر درجه محسوب و از
مبلغ مزبور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد و با توجه به تبصره 70 قانون
بودجه سال 1342 کل کشور جزو حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان محسوب می شود و
هر گاه این قبیل افسران و همردیفان بعدا موفق به اخذ مدرک لیسانس گردند
مشمول مقررات مربوط به افسران لیسانسیه خواهند بود و به جای مبلغ یک هزار
ریال موضوع این قانون از مبلغ 2000 ریال استفاده خواهند کرد.
تبصره - مقررات این قانون شامل افسران و همردیفان بازنشسته و وراث
مستمری بگیر درگذشتگان نیز خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز پنجشنبه 17/12/1351 در جلسه روز دوشنبه چهاردهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :