جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به بند (د) اصلاحی ماده 58 قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 31/3/1350
الحاق می شود.
تبصره - حقوق ماهانه دانشجویانی که در دانشکده های افسری به منظور خدمت در
ارتش شاهنشاهی تحصیل می نمایند از تاریخ اول مهر ماه سال 1351 به شرح زیر
قابل پرداخت خواهد بود:
الف - در سال یکم معادل دو برابر حقوق مبنی .
ب - در سال دوم معادل دو برابر و یک چهارم حقوق مبنی .
ج - در سال سوم معادل دو برابر و یک دوم حقوق مبنی .
منظور از حقوق مبنای مذکور در این قانون مندرج در ماده 53 قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییرات بعدی آن می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
فوق العاده روز شنبه 30/4/1352، در جلسه فوق العاده روز سه شنبه نهم مرداد
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :