جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به ماده اول قانون راجع به اطبای خارجی مصوب
شهریور ماه 1312 الحاق می گردد:
تبصره - اشتغال پزشکان اتباع خارجه در روستاها و نقاطی که فاقد دانشکده
پزشکی است مشمول شرط مقرر در قسمت آخر این ماده نمی باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 12/4/1352 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :