جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده واحده قانون پرداخت
فوق العاده افسران و افراد پلیس راه اضافه می شود و تبصره 2 قانون مذکور به
تبصره 3 تغییر می یابد.
تبصره 2 - به درجه داران بدون دیپلم کامل متوسطه کادر ثابت ژاندارمری کل
کشور که در پلیس راه انجام وظیفه می کنند و دوره مخصوص پلیس راه را با
موفقیت گذرانده باشند از اول دی ماه سال 1351 برای هر روز خدمت در خارج
از شهر یکصد ریال فوق العاده پرداخت می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم مهر ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :