جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده واحده - بند الف ماده 24 قانون دریائی ایران به شرح زیر اصلاح
می گردد:
ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتیهای مشمول این قانون و همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصرا وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می شود و در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 22 خرداد ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8395
تاریخ تصویب :
1352/08/07
تاریخ ابلاغ :
1352/08/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :