جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - به منظور تقویت نیروهای دفاعی کشور و تامین قسمتی از
نیازمندیهای ارتش شاهنشاهی به دولت اجازه داده می شود که تا مبلغ هفتاد
میلیارد ریال به ارزهای مورد نیاز و یا به ریال یک جا یا به دفعات از هر
منبع (اعم از داخلی و یا خارجی ) که به مصلحت تشخیص دهد در هر مورد با
بهره و شرایطی که از بهره و شرایط متداول تجاوز نکند وام یا اعتبار تحصیل
نماید.
مدت و سایر شرایط وام یا اعتبار پس از تایید وزارت دارایی و تصویب هیات
وزیران قابل اجرا خواهد بود. مصرف وام یا اعتبار مزبور مشمول قانون
محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه اول آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم آبان ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :