جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


دولت جمهوری فرانسه و دولت شاهنشاهی ایران با شرایط زیر موافقت کردند:
ماده 1 - مبلغ وام خزانه داری فرانسه ، موضوع بند الف ماده 2 مقاوله نامه
مالی مورخ 25 ژوئیه 1969 که طی نامه های متبادله مورخ 30 مه 1973 و 22
ژوئیه 1973 اصلاح گردیده و به موجب نامه های مذکور وزارت دارایی جانشین
سازمان برنامه شده است ، از 111 میلیون فرانک به 161 میلیون فرانک افزایش
می یابد.
ماده 2 - وام اضافی 50 میلیون فرانکی مزبور که صد میلیون فرانک فرانسه
از محل اعتبار خصوصی تضمین شده مورد اشاره بند ب ماده 2 مقاوله نامه 25
ژوئیه 1969 بر آن افزوده گردیده امضای قراردادهای جدیدی را به مبلغ 150
میلیون فرانک مجاز می سازد.
ماده 3 - این قراردادها تا قبل از 31 دسامبر 1974 باید منعقد شود.
ماده 4 - الحاقیه حاضر از تاریخ امضا به مرحله اجرا در خواهد آمد.
در دو نسخه در پاریس منعقد شد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه
الحاقیه فوق مشتمل بر چهار ماده به رعایت تبصره یک ماده 25 قانون برنامه
و بودجه کشور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی در روز یکشنبه
29 مهر ماه 1352، در جلسه روز سه شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :