جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت ممالک متحده آمریکا مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک جدول مسیر
که در تاریخ دوازده بهمن 1351 برابر با اول فوریه 1973 در تهران به امضا
رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1352 در جلسه روز
دوشنبه چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس
سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و دولت ممالک متحده آمریکا
دولت ایران و دولت ممالک متحده آمریکا.
نظر به تمایل متقابل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور تاسیس و به کار
انداختن سرویسهای هواپیمایی بین سرزمینهای مربوطه خود به شرح زیر موافقت
نمودند:
ماده 1 - تعاریف
به جز در مواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید از لحاظ این
موافقتنامه :
الف - عبارت "مقامات هواپیمایی " در مورد ایران اطلاق می شود به "سازمان
هواپیمایی کشوری " و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن
سازمان و یا وظایف مشابه آن باشد و در مورد ممالک متحده آمریکا به "هیات
هواپیمایی کشوری " و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی هیات
هواپیمایی کشوری یا وظایف مشابه آن باشد.
ب - اصطلاح "شرکت هواپیمایی تعیین شده " اطلاق می شود به یک شرکت هواپیمایی
که به موجب ماده 3 موافقتنامه حاضر تعیین شده و اجازه فعالیت یافته باشد.
ج - اصطلاح "سرویس هوایی " اطلاق می گردد به هر سرویس هوایی برنامه ای که به
وسیله هواپیما - برای حمل و نقل عمومی مسافر و پست یا بار مجتمعا یا به
طور جداگانه انجام گیرد.
د - اصطلاح "سرویس هوایی بین المللی " اطلاق می شود به هر سرویس هوایی که از
فضای هوایی بیش از یک دولت عبور نماید.
ه - اصطلاح "توقف به منظورهای غیر ترافیکی " اطلاق می شود به فرود آمدن
هواپیما برای هر منظوری جز پیاده و سوار کردن مسافر و بار و یا پست .
و - اصطلاح موافقتنامه اطلاق می شود به موافقتنامه حاضر و جدول مسیر ضمیمه و
کلیه اصلاحات وارده بر آن .
ماده 2 - حقوق ترانزیت و ترافیک
الف - هر یک از طرفین متعاهد - حقوق تصریح شده در موافقتنامه حاضر را به
منظور انجام سرویس های هواپیمایی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی
تعیین شده طرف متعاهد دیگر به شرح ذیل به طرف متعاهد دیگر اعطا می نماید:
1 - پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
2 - توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر ترافیک - و
3 - توقف در سرزمین مذکور در نقاطی که برای آن مسیر در جدول مسیر (پیوست
به موافقتنامه حاضر) به منظور پیاده و سوار کردن مسافر و بار و پست در
ترافیک بین المللی مشخص گردیده است .
ب - هیچ یک از مفاد موافقتنامه حاضر به نحوی تلقی نخواهد شد که در نتیجه
شرکت هواپیمایی تعیین شده یکی از طرفین متعاهد محق باشد در سرزمین طرف
متعاهد دیگر در قبال مزد یا کرایه مسافر و بار و پست به مقصد نقطه دیگری
در سرزمین آن طرف متعاهد دیگر حمل کند.
ج - در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در مناطقی که این عملیات در
جریان است - انجام این قبیل سرویسها مشمول مقررات ماده 9 کنوانسیون
بین المللی هواپیمایی کشوری منعقده در شیکاگو در 7 دسامبر 1944 و ماده یک
موافقتنامه حاضر ترانزیت سرویسهای هوایی بین المللی مورخ 7 دسامبر 1944
خواهد بود.
ماده 3 - تعیین و اجازه های لازم .
الف - هر یک از طرفین متعاهد حق دارد یک شرکت هواپیمایی را برای انجام
سرویسهای مورد توافق - در مسیرهای مشخصه تعیین و مراتب را کتبا به طرف
متعاهد دیگر اعلام نماید.
ب - پس از دریافت اعلامیه تعیین - طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای
(ج ) و (د) ماده حاضر - به شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده بدون
تاخیر غیر موجه اجازه مربوطه را اعطا خواهد نمود.
ج - مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد می تواند از شرکت یا شرکتهایی که توسط
طرف متعاهد دیگر تعیین شده بخواهد که مقامات مزبور را قانع سازد که شرایط
مقرر در قوانین و مقرراتی که معمولا برای انجام سرویسهای هواپیمایی
بین المللی توسط مقامات مزبور بر اساس مقررات کنوانسیون بین المللی
هواپیمایی کشوری شیکاگو مورخ هفتم دسامبر 1944 اعمال می گردد حائز می باشد.
د - هر یک از طرفین متعاهد در هر مورد که قانع نشده باشد که مالکیت عمده
و کنترل موثر شرکت هواپیمایی مربوطه در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف
متعاهدی است که شرکت یا شرکتهای مذکور را تعیین نموده یا در صورتی که
شرکت هواپیمایی مزبور به موجب قوانین و مقررات معموله توسط مقامات طرف
متعاهد از اعطای اجازه بهره برداری موضوع بند (ب ) ماده حاضر امتناع ورزد و
یا هر شرطی که برای اعمال حقوق مشخصه در ماده 2 موافقتنامه حاضر توسط آن
شرکت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند - تحمیل نماید.
ماده 4 - تعلیق و لغو.
الف - هر یک از طرفین متعاهد حق دارد در موارد مشروحه ذیل اجازه
بهره برداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخصه در ماده 2 موافقتنامه
حاضر را - در مورد شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین گردیده معلق
نماید و یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد -
تحمیل نماید.
1 - در هر موردی که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل موثر آن شرکت
هواپیمایی در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت مذکور را
تعیین نموده - یا
2 - در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی را
که این حقوق را به شرح مندرج در ماده 5 اعطا نموده است - رعایت نکند.
ب - جز در مواردی که لغو - تعلیق یا تحمیل شرایط مذکور در بند (الف ) ماده
حاضر به صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم
باشد - اعمال این حق فقط پس از مشاوره با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد
گرفت .
ماده 5 - شمول قوانین و مقررات .
الف - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد ناظر به ورود و خروج هواپیماهایی که
به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارند یا ناظر به عملیات هوانوردی چنین
هواپیماهایی که حین پرواز بر فراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذکور
می باشند - نسبت به هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر
- مجری خواهد بود.
برنامه های پرواز که طبق قوانین و مقررات مذکور مورد نیاز خواهد بود حداقل
سی روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخصه توسط شرکت هواپیمایی یک طرف
متعاهد به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد گردید - مگر آن
که بین طرفین به نحو دیگر موافقت شود.
ب - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد ناظر به ورود یا خروج مسافران و
کارکنان و محمولات هواپیما از سرزمین طرف متعاهد مذکور از قبیل مقررات
مربوط به ورود و ترخیص و مهاجرت و گذرنامه و گمرک و قرنطینه توسط یا به
نمایندگی از طرف مسافرین و کارکنان و بار هواپیما هنگام ورود و یا خروج
یا توقف در سرزمین آن طرف متعاهد مورد رعایت قرار خواهد گرفت .
ج - شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد حق دارد نمایندگی خود را جهت
امور فروش مربوط به حمل و نقل هوایی در سرزمین متعاهد دیگر دائر نماید.
د - انتقال وجوه دریافتی توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد به
موجب مقررات ارزی مورد عمل در سرزمین طرف متعاهد مربوطه انجام خواهد شد
.طرفین کلیه مساعی خود را جهت تسهیل انتقال این قبیل وجوه مبذول خواهند
داشت .
ه - هر یک از طرفین متعاهد نسخه هایی از قوانین و مقررات در این ماده را
بنا بر تقاضا - در اختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت .
ماده 6 - معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض .
الف - هواپیماهای شرکت یا شرکتهای تعیین شده یک طرف متعاهد که در
سرویسهای بین المللی پرواز می نمایند و همچنین مواد سوخت و روغن های مخصوص
روغنکاری و سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی منجمله موتور هواپیما و
لوازم مورد نیاز جاری و خواروبار که در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف
متعاهد مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر به
هنگام ورود و خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر- بر اساس عمل متقابل و تا
میزان حداکثر ممکنه طبق قوانین داخلی آن طرف متعاهد از محدودیتهای کمی و
پرداخت حقوق گمرکی و هزینه های بازرسی و سایر حقوق و مالیاتهای ملی معاف
خواهد بود. حتی اگر مواد مذکور زمانی به مصرف برسد که این هواپیماها در
آن سرزمین در پرواز باشند.
ب - سوخت و روغنهای مخصوص روغنکاری و مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی منجمله
موتورهای هواپیما - و لوازم مورد نیاز جاری از جمله وسایل زمینی که
انحصارا در محدوده یک فرودگاه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و
خواروبار وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر یا
اتباع او که صرفا به منظور استفاده در هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده
طرف متعاهد اخیرالذکر می باشد بر اساس عمل متقابل و تا حداکثر ممکنه طبق
قوانین داخلی طرف متعاهد اول - از محدویتهای کمی و پرداخت حقوق گمرکی و
هزینه های بازرسی و سایر حقوق و مالیاتهای ملی معاف خواهد بود.
ج - سوخت و روغن مخصوص روغنکاری و مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی منجمله
موتورهای هواپیما و لوازم مورد نیاز جاری و خواروبار که در سرزمین یک طرف
متعاهد بار هواپیمای شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر می شود و در سرویسهای
بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس عمل متقابل و تا حداکثر
ممکنه طبق قوانین داخلی طرف متعاهد اول - از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و
مالیات و هزینه های بازرسی و سایر حقوق و مالیاتهای ملی معاف خواهند بود.
د - لوازم جاری هوانوردی و همچنین مواد و لوازم نگاهداری شده در هواپیمای
شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین متعاهد - تنها با موافقت مقامات
گمرکی طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف متعاهد قابل تخلیه است - در این
صورت می توان این مواد را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا صادر و یا
ترتیب دیگری در مورد آن داده شود - تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
ه - معافیتهای مقرر در این ماده همچنین شامل مواردی است که شرکت
هواپیمایی یک طرف متعاهد با شرکت یا شرکتهای هواپیمایی دیگری برای وام یا
انتقال اقلام مشخصه در بند (ب ) در سرزمین طرف متعاهد دیگر توافق کرده
باشد. مشروط بر آن که شرکت یا شرکتهای اخیرالذکر نیز از معافیتهای مشابهی
در سرزمین طرف متعاهد دیگر برخوردار باشند.
ماده 7 - تسهیلات و عوارض فرودگاه .
هر یک از طرفین متعاهدین می تواند برای استفاده از فرودگاه ها و سایر
تسهیلات تحت کنترل خود عوارض عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا اجازه وضع
آن را بدهد معهذا هر یک از طرفین متعاهد موافقت دارد که این عوارض از آن
چه هواپیماهای ملی آن طرف متعاهد که در سرویسهای مشابه بین المللی اشتغال
دارند برای استفاده از این فرودگاه ها و تسهیلات می پردازند تجاوز نکند.
ماده 8 - مقررات طرفیت .
الف - شرکتهای هواپیمایی تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد از رفتار
عادلانه و متساوی برخوردار خواهند شد تا بتوانند برای انجام سرویسهای در
مسیرهای مشخص از فرصتهای متساوی بهره مند باشند.
ب - شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین متعاهد در انجام
سرویسها - منافع شکرت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را منظور نظر خواهند
داشت تا من غیر حق در سرویسهای طرف دیگر در تمامی یا قسمتی از همان
مسیرها - اثر نامطلوب ایجاد نشود.
ج - هدف اصلی - سرویسهای شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد -
تامین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب برای حمل ترافیک بین سرزمین طرف
متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی و کشورهای مقصد نهایی ترافیک خواهد
بود.
علاوه بر این شرکتهای هواپیمایی طرفین متعاهد می توانند برای موارد زیر نیز
تامین طرفین نمایند.
1 - ضروریات ترافیک بین نقاطی در سرزمین طرف متعاهد دیگر و نقاطی در
سرزمین کشورهای ثالث - و
2 - ضروریات ترافیک بین نقاطی واقع در مسیر در سرزمین کشورهای ثالث که در
جدول مسیر موافقتنامه حاضر مشخص گردیده است با در نظر گرفتن سرویسهای
هوایی محلی و منطقه ای .
د - چنانچه به نظر یکی از طرفین متعاهد عملیات یک شرکت هواپیمایی طرف
متعاهد دیگر با استاندارها و اصول مذکور در فوق مغایر باشد - می تواند طبق
مقررات مورد توافق به منظور بررسی عملیات مورد بحث و تشخیص مطابقت یا عدم
مطابقت آن با اصول و استانداردهای مذکور - از طرف متعاهد دیگر تقاضای
مشاوره نماید.
ماده 9 - شناسایی گواهینامه ها و پروانه ها.
گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که توسط یک
طرف متعاهد صادر یا تسجیل شده و هنوز به قوت خود باقی باشد برای
بهره برداری مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهد
شد - مشروط بر آن که شرایط صدور یا تسجیل این گواهینامه ها و پروانه ها -
مساوی و یا بیش از حداقل استانداردهای فعلی یا آتی باشد که به موجب
کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری منعقده در شیکاگو در هفتم دسامبر
1944 وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر یک از طرفین متعاهد این حق را
برای خود محفوظ می دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود - از شناسایی
گواهینامه صلاحیت و پروانه هایی که به نام اتباع او توسط طرف متعاهد دیگر
یا هر دولت دیگری صادر یا تسجیل شده باشد - خودداری نماید.
ماده 10 - تعرفه های حمل و نقل هوایی .
الف - نرخهای مورد اجرا توسط شرکتهای هواپیمایی یک طرف متعاهد برای حمل
ترافیک به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین در سطح معقول با توجه
به کلیه عوامل مربوط از قبیل هزینه عملیات و سود و معقول و نرخهای مورد
عمل شرکتهای هواپیمایی دیگر و همچنین خصوصیات هر سرویس برقرار خواهد
گردید.
اجرای این نرخها مشروط به تصویب مقامات هواپیمایی طرفین متعاهد می باشد که
به موجب تعهدات ناشی از موافقتنامه حاضر - و در حدود صلاحیت قانونی خود
اقدام خواهند کرد.
ب - نرخهای پیشنهادی شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد برای حمل ترافیک به
سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین - در صورت تقاضا حداقل سی روز
قبل از تاریخ اجرای نرخ توسط شرکت هواپیمایی مذکور برای تصویب به مقامات
هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد گردید مگر آن که طرف متعاهدی که
نرخها به او تسلیم می شود مدت کوتاه تری را برای تسلیم اجازه دهد.
مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهد اهتمام کامل خواهند نمود تا
نرخهایی که اعمال و وصول می گردد با نرخهای تعیین شده توسط هر یک از طرفین
متعاهد هماهنگ باشد و هیچ شرکت هواپیمایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به
هیچ وجه تخفیفی در نرخهای مذکور قائل نشده و به نمایندگیها، کمیسیون فروش
بیش از حد مقرر پرداخت ننمایند.
ج - طرفین متعاهد قبول دارند طی هر دوره ای که هر یک از طرفین متعاهد
مقررات مربوط به کنفرانس ترافیک "اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی (یا
تا)" یا اتحادیه های حمل و نقل هوایی دیگری را تصویب نموده باشد -
توافقهایی که طبق این مقررات درباره نرخ به عمل می آید و شرکت یا شرکتهای
هواپیمایی یک طرف متعاهد را شامل شود - منوط به تصویب مقامات هواپیمایی
همان طرف متعاهد خواهد بود.
د - چنانچه یکی از طرفهای متعاهد هنگام دریافت اطلاعیه مذکور در بند (ب )
فوق از نرخهای پیشنهادی راضی نباشد - مراتب را حداقل پانزده روز قبل از
تاریخ اجرای نرخهای مذکور بالا به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسانید و
طرفین متعاهد اهتمام خواهند نمود نسبت به نرخ مناسب توافق حاصل نمایند.
ه - چنانچه یکی از طرفهای متعاهد در نتیجه بررسی یکی از نرخهای موجود
برای حمل ترافیک به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین - از نرخ
مزبور ناراضی باشد - مراتب را به طرف متعاهد دیگر اطلاع خواهد داد و طرفین
متعاهد اهتمام خواهند نمود تا نسبت به نرخ مناسب توافق حاصل نمایند.
و - چنانچه طبق مقررات بند (د) و (ه ) توافق حاصل شود هر یک از طرفین
متعاهد سعی و اهتمام کامل خواهد نمود که این نرخها را به مورد اجرا
بگذارد.
ز - چنانچه :
1 - تحت شرایط مذکور در بند (د) تا قبل از تاریخی که قرار است نرخ مذکور
به مرحله اجرا درآید توافقی حاصل نگردد - یا
2 - تحت شرایط مذکور در بند (ه ) تا قبل از انقضای 60 روز از تاریخ اعلام
نرخ - توافقی حاصل نگردد.
در این صورت طرف متعاهد معترض به نرخ پیشنهادی می تواند اقداماتی را که
لازم بداند برای جلوگیری از افتتاح یا ادامه سرویس مورد بحث با نرخ مورد
اعتراض به عمل آورده - مشروط بر آن که طرف متعاهد معترض تقاضای اعمال
نرخی را نکند که از کمترین نرخ معمول شرکت یا شرکتهای هواپیمایی آن طرف
متعاهد در سرویسهای مشابه بین همان نقطه پرواز بالاتر باشد.
ح - چنانچه در موارد مشمول بندهای (د) و (ه ) این ماده طرفین متعاهد
نتوانند ظرف مدت معقولی پس از مشاوره ای که در اثر اعتراض یک طرف متعاهد
درباره نرخ پیشنهادی یا نرخ موجود شرکت یا شرکتهای هواپیمایی طرف متعاهد
دیگر به عمل آمده نسبت به نرخ مناسب توافق کنند طبق تقاضای هر یک از
طرفین مقررات ماده 13 این موافقتنامه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 11 - تسلیم آمار
مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهد - گاه به گاه و طبق تقاضا اطلاعات
و آمار مربوط به ترافیک حمل شده - توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف
متعاهد اول را به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین در اختیار
مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. جزئیات مربوط به
اطلاعات آماری ترافیک مزبور که مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از مقامات
هواپیمایی طرف متعاهد دیگر درخواست می نماید - بین مقامات هواپیمایی طرفین
متعاهد مورد مذاکره و توافق قرار خواهد گرفت .
ماده 12 - مشاوره و اصلاحات
الف - هر یک از طرفین متعاهد می تواند در هر زمان - در مورد تفسیر و اجرا
یا اصلاح این موافقتنامه از طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره نماید. این
مشاورات ظرف شصت روز از تاریخ تقاضا انجام خواهد شد.
ب - تغییر در جدول مسیر - بین مقامات مربوطه طرفین متعاهد توافق خواهد شد
و پس از مبادله یادداشتهای دیپلماتیک بین طرفین لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 13 - حل اختلافات
الف - هر گاه در مورد تفسیر یا اجرای موافقتنامه بین طرفین متعاهد اختلافی
بروز نماید طرفین اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طریق مذاکرات حل و
فصل نمایند.
ب - هر گاه طرفین متعاهد نتوانند اختلاف را طبق بند (الف ) فوق الذکر حل و
فصل نمایند - در مورد انتخاب راه حل مناسب دیگر مشاوره خواهند نمود.
ماده 14 - فسخ
هر یک از طرفین متعاهد می تواند در هر موقع - قصد خود را مبنی بر فسخ
موافقتنامه حاضر به طرف دیگر اعلام کند. این اعلام همزمان به اطلاع سازمان
بین المللی هواپیمایی کشوری خواهد رسید. در این صورت موافقتنامه دوازده
ماه پس از دریافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد مگر آن که
اعلام فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفین پس گرفته شود.
در صورت عدم اعلام وصول از طرف متعاهد دیگر - اعلام فسخ چهارده روز پس از
وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری - دریافت شده تلقی خواهد
شد.
ماده 15 - مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه .
چنانچه کنوانسیون یا موافقتنامه چندجانبه ای درباره حمل و نقل هواپیمایی
در مورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجرا گردد موافقتنامه حاضر به منظور تطابق
با مفاد کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور اصلاح شده تلقی خواهد گردید.
ماده 16 - ثبت .
این موافقتنامه و کلیه اصلاحات وارده بر آن در سازمان بین المللی هواپیمایی
کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده 17 - لازم الاجرا شدن .
این موافقتنامه - از تاریخ مبادله یادداشت های دیپلماتیک مبنی بر تصویب آن
طبق مقررات قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهد - لازم الاجرا خواهد گردید.
بنا به مراتب نمایندگان امضاکننده زیر که از طرف حکومت متبوعه خود مجاز
می باشند موافقتنامه حاضر را امضا نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ 12 بهمن ماه 1351 در تهران به
زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن متساویا معتبر می باشند تنظیم
گردید.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ممالک متحده آمریکا
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک جدول مسیر منضم به
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک
متحده آمریکا می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
جدول مسیر
1 - شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده توسط دولت ممالک متحده آمریکا
حق خواهند داشت در مسیرهای مشخصه در هر دو جهت سرویسهای هواپیمایی دائر
نموده و طبق برنامه در نقاط مشخصه در این بند - در ایران فرود آیند:
الف - از ممالک متحده از طریق نقاطی (1) در: پرتغال - اسپانیا - ایرلند -
انگلستان - فرانسه - بلژیک - هلند - دانمارک - نروژ - سوئد - فنلاند -
جمهوری فدرال آلمان - لهستان - اتحاد جماهیر شوروی - چکسلواکی - اتریش -
سوئیس - مجارستان - ایتالیا - یوگسلاوی - رومانی - یونان - بلغارستان -
ترکیه - لبنان - سوریه و عراق به تهران و به نقاط ماورا در (1) افغانستان
- پاکستان - هند - سیلان - بنگلادش - برمه - تایلند - لائوس - کامبوج -
ویتنام - هنک کنگ - سرزمین اصلی چین - مالزی - سنگاپور - فیلیپین -
اندونزی - ژاپن - استرالیا - زلاند جدید - گوام - جزایر اقیانوس آرام
جنوبی (منجمله ساموای آمریکا - کالدونیای جدید - هائیتی و فیجی ) و ممالک
متحده (بدون حق حمل ترافیک بین ایران از یک طرف و لهستان - روسیه شوروی -
چکسلواکی - مجارستان - رومانی - بلغارستان - و سرزمین اصلی چین از طرف
دیگر).
2 - شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده توسط دولت ایران حق خواهند داشت
در مسیرهای مشخصه در هر دو جهت سرویس هوایی دائر نموده و طبق برنامه در
نقاط مشخصه در این بند در ممالک متحده فرود آیند:
الف - از ایران از طریق نقاطی در (1) لبنان ، ترکیه ، اسرائیل ، مصر،
ایتالیا، سوئیس ، اتریش ، جمهوری فدرال آلمان ، فرانسه ، مراکش ، پرتغال و
انگلستان به نیویورک یا دیترویت .(2)
3 - نقاط واقع در هر یک از مسیرهای مشخصه ممکن است به اختیار شرکت
هواپیمایی تعیین شده در یک یا کلیه پروازها حذف گردد - به استثنای این که
مبدا یا مقصد هر پرواز باید در موطن شرکت باشد.
1 - در هر کشور فقط یک نقطه مورد استفاده خواهد بود - به استثنای جمهوری
فدرال آلمان - سوئیس - ترکیه - هند (فقط کلکته و دهلی نو ممکن است مورد
استفاده قرار گیرد) سرزمین اصلی چین ، استرالیا، ژاپن (حق ترافیک بین
ایران و ژاپن تا قبل از اول مارس 1975 فقط در یک نقطه از ژاپن مورد
استفاده قرار خواهد گرفت ).
2 - در سرویس هایی که از نیویورک استفاده می شود دیترویت مورد استفاده قرار
نخواهد گرفت .
جدول مسیر فوق منضم به قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :