جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


قانون موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس
ماده واحده - موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده که در تاریخ 10 دی ماه 1351 (31 دسامبر 1972) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

موافقتنامه سرویسهای هوایی بین ایران و کنفدراسیون سوئیس
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
شورای فدرال سوئیس
نظر به تمایل متقابل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور تاسیس و به کار انداختن سرویس های هوایی بازرگانی بین سرزمینهای ایران و سوئیس و ماورا این سرزمینها.
نمایندگان خود را که دارای اختیارات لازم برای این امر می باشند تعیین و نامبردگان نسبت به مواد زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - تعاریف
به جز در مواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید از لحاظ این موافقتنامه :
الف - عبارت "مقامات هواپیمایی " در مورد ایران اطلاق می شود به "اداره کل هواپیمایی کشور" و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن اداره
دفتر امور هوایی فدرال
و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن دفتر یا وظایف مشابه آن باشد.
ب - عبارت "شرکت هواپیمایی تعیین شده " اطلاق می شود به یک شرکت هواپیمایی که به موجب ماده 3 موافقتنامه حاضر تعیین شده و اجازه فعالیت یافته باشد.
ج - عبارت "ظرفیت " در مورد یک هواپیما اطلاق می شود به میزان بارگیری موثر
هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و عبارت "ظرفیت " در مورد"سرویس موافقت شده " اطلاق می شود به ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی ضربدر دفعات پرواز چنین هواپیمایی طی زمان معین و در تمام یا قسمتی از مسیر.
د - عبارت "سرزمین " در مورد یک دولت اطلاق می شود به مناطق خاکی و آبهای سرزمینی مجاور آن که تحت حاکمیت و سلطه آن دولت است .
ه - عبارت "سرویس هوایی " - "سرویس هوایی بین المللی " - "شرکت هواپیمایی " و "توقف به منظورهای غیر ترافیک " به ترتیب دارای همان معانی است که در ماده
96 کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری منعقده در شیکاگو در هفتم دسامبر
1944 به این عبارت داده شده است .
تفاهم حاصل است که عناوین مواد این موافقتنامه معانی هیچ یک از مقررات آن را به نحوی از انحا محدود نمی کند یا توسعه نمی دهد.
ماده 2 - حقوق ترافیک .
1 - هر یک از طرفین متعاهد - حقوق تصریح شده در موافقتنامه حاضر را به منظور تاسیس سرویس هواپیمایی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر به شرح ذیل به طرف متعاهد دیگر اعطا می نماید:
الف - پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب - توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر بازرگانی .
ج - توقف در سرزمین مذکور در نقاطی که برای آن مسیر در جدول مسیر (پیوست به موافقتنامه حاضر) به منظور پیاده کردن و سوار کردن مسافر و بار و پست در ترافیک بین المللی مشخص گردیده است .
2 - هیچ یک از مفاد موافقتنامه حاضر به نحوی تلقی نخواهد شد که در نتیجه شرکت هواپیمایی یکی از طرفین متعاهد محق باشد در سرزمین طرف متعاهد دیگر در قبال مزد یا کرایه و مسافر و بار و پست به مقصد نقطه دیگری در سرزمین طرف متعاهد دیگر حمل کند.
3 - در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در مناطقی که این عملیات در جریان است - انجام این قبیل سرویسها منوط به تصویب مقامات صالح نظامی خواهد بود.
ماده 3 - تعیین و اجازه .
1 - هر یک از طرفین متعاهد حق دارد یک شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق - در مسیرهای مشخصه تعیین و مراتب را کتبا به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
2 - پس از دریافت اعلامیه تعیین - طرف متعاهد دیگر - با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) ماده حاضر - به شرکت هواپیمایی تعیین شده بدون تاخیر اجازات مربوطه را اعطا خواهد نمود.
3 - مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد می تواند از شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین شده - بخواهد که مقامات مزبور را قانع سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی که معمولا برای انجام سرویسهای هواپیمایی بین المللی توسط مقامات مزبور بر اساس مقررات کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو مورخ هفتم دسامبر 1944 اعمال می گردد - حائز می باشد.
4 - هر یک از طرفین متعاهد حق دارد در هر مورد که قانع نشده باشد که مالکیت عمده و کنترل موثر شرکت هواپیمایی مربوطه در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت مزبور را تعیین نموده از اعطای اجازه بهره برداری موضوع بند (2) ماده حاضر امتناع ورزد و یا هر شرطی که برای اعمال حقوق مشخصه در ماده 2 موافقتنامه حاضر توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند - تحمیل نماید.
ماده 4 - تعلیق و لغو.
1 - هر یک از طرفین متعاهد حق دارد در موارد مشروحه ذیل اجازه بهره برداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخصه در ماده 12 موافقتنامه حاضر را - در مورد شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین گردیده معلق نماید و یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد - تحمیل نماید.
الف - در هر موردی که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل موثر آن شرکت هواپیمایی در دست طرف متعاهد یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت مذکور را تعیین نموده - یا
ب - در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی را که این حقوق را اعطا نموده است - رعایت نکند.
ج - در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور به هر نحوی از انحا عملیات بهره برداری را بر خلاف مقررات موافقتنامه حاضر انجام دهد.
2 - جز در مواردی که لغو - تعلیق یا تحمیل شرایط مذکور در بند (1) ماده حاضر به صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم باشد - اعمال این حق فقط پس از مشاوره با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت .
ماده 5 - شمول قوانین و مقررات .
1 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد ناظر به ورود و خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارند یا ناظر به عملیات هوانوردی چنین هواپیماهایی حین پرواز بر فراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذکور می باشند - نسبت به هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر - مجری خواهد بود.
2 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که در سرزمین خود ناظر به ورود و خروج و اقامت مسافرین و کارکنان و بار یا پست هواپیما - از قبیل تشریفات ورود و خروج و مهاجرت است و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی - در مورد مسافرین و کارکنان و بار و پست حمل شده توسط هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در زمانی که در سرزمین مذکور باشد - اعمال خواهد شد.
3 - هر یک از طرفین متعاهد نسخه هایی از قوانین و مقررات مربوطه مندرج در این ماده را بنا بر تقاضا - در اختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت .
4 - شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد حق داشتن نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دارا می باشد. در صورت تعیین نماینده کل یا نمایند کل فروش این نماینده باید شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر باشد - مگر آن که بین دو شرکت هواپیمایی تعیین شده به نحو دیگری توافق شده باشد.
5 -انتقال وجوه دریافتی توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد به موجب مقررات ارزی مورد عمل - در دو کشور انجام خواهد شد.
طرفین کلیه مساعی خود را جهت تسهیل انتقال چنین وجوه مبذول خواهند داشت .
ماده 6 - معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض .
1 - هواپیماهای شرکت تعیین شده یک طرف متعاهد که در سرویسهای بین المللی پرواز می نمایند و همچنین مواد سوخت و روغن موتور و سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار که در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسها موضوع موافقتنامه حاضر - به هنگام ورود و خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر - بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و مالیاتهای ملی معاف خواهد بود - حتی اگر مواد مذکور زمانی به مصرف برسد که این هواپیماها بر فراز آن در پرواز باشند.
2 - سوخت و روغن موتور و مواد مصرفی فنی و وسائل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر به اتباع او که صرفا به منظور استفاده در هواپیمای طرف متعاهد اخیرالذکر می باشد - بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و هزینه های بازرسی و سایر حقوق و مالیاتهای ملی معاف خواهد بود.
3 - سوخت و روغن موتور و مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار که در سرزمین یک طرف متعاهد بار هواپیمای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد می شود و در سرویسهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد - بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات و هزینه های بازرسی و سایر حقوق و مالیاتهای ملی معاف خواهد بود.
4 - لوازم جاری هوانوردی و همچنین مواد و لوازم نگاهداری شده در هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی در سرزمین طرف متعاهد دیگر قابل تخلیه است .
در این صورت می توان این مواد را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا صادر شود و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود - تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
ماده 7 - تسهیلات و عوارض فرودگاه هر یک از طرفین متعاهد می تواند برای استفاده از فرودگاهها و سایر تسهیلات تحت کنترل خود عوارض عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا اجازه وضع آن را بدهد - معهذا هر یک از طرفین متعاهد موافقت دارد که این عوارض از آنچه هواپیماهای ملی آن طرف متعاهد که در سرویسهای مشابه بین المللی تردد می نماید و برای استفاده از این فرودگاهها و تسهیلات می پردازند - تجاوز نکند.
ماده 8 - مقررات ظرفیت و تصویب نامه های پرواز.
1 - شرکتهای هواپیمایی تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد از رفتار عادلانه و متساوی برخوردار خواهند شد تا بتوانند برای انجام سرویسهای توافق شده در مسیرهای مشخص از فرصت های متساوی بهره مند باشند.
2 - در انجام سرویسهای مورد توافق - شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین متعاهد منافع شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را منظور نظر خواهند داشت تامین غیر حق در سرویسهای طرف متعاهد دیگر در تمامی یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3 - هدف اصلی - سرویسهای مورد توافق که توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد انجام می شود - تامین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب است - برای رفع نیازمندیهای حمل مسافر و بار و پست جاری و آنچه برای آینده مناسب
قابل پیش بینی باشد - بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی و سرزمین طرف متعاهد دیگر.
4 - با رعایت اصول مشروحه در بندهای 1 و 2 و 3 این ماده شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد - همچنین می تواند ظرفیتی را برای نیازمندیهای ترافیک بین سرزمینهای کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیرها ضمیمه موافقتنامه حاضر - و سرزمین طرف متعاهد دیگر - تامین نماید.
5 - ظرفیتی که عرضه می شود از جمله تعداد سرویسها و نوع هواپیمای مورد استفاده شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد در سرویسهای مورد توافق بر اساس توصیه شرکتهای هواپیمایی تعیین شده مورد موافقت مقامات هواپیمایی قرار خواهد گرفت . شرکتهای هواپیمایی تعیین شده چنین توصیه ای را پس از شور بین خود و رعایت اصول بندهای 1 و 2 و 3 این ماده به عمل خواهند آورد.
6 - در صورت عدم توافق بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد مسائل مشروحه در بند 5 فوق از طریق توافق بین مقامات هواپیمایی طرفین متعاهد حل و فصل خواهد گردید. تا زمانی که این توافق حاصل نگردیده - ظرفیت عرضه شده توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده بدون تغییر باقی خواهد ماند.
7 - شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرفین متعاهد حداقل سی روز قبل از شروع سرویس در مسیرهای مشخصه - برنامه های پرواز به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهند نمود و در مورد تغییرات بعدی نیز از همین قرار عمل خواهد شد. این محدودیت زمانی را می توان در موارد خاص با تصویب مقامات نامبرده کاهش داد.
ماده 9 - شناسایی گواهینامه ها و پروانه ها.
گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده و یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد - توسط طرف متعاهد دیگر برای بهره برداری مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهد شد- مشروط بر آن که شرایط صدور یا معتبر ساختن این گواهینامه ها و پروانه ها - مساوی و یا بیش از حداقل استانداردهای فعلی یا آتی باشد که به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری منعقده در شیکاگو در هفتم دسامبر 1944 وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر یک از طرفین متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود - از شناسایی گواهینامه صلاحیت و پروانه هایی که به نام اتباع او توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده باشد خودداری نماید.
ماده 10 - تعرفه های حمل و نقل هوایی .
1 - نرخهای مورد اجرا توسط شرکتهای هواپیمایی طرفین متعاهد در سرویسهای مورد توافق - در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوطه از جمله هزینه بهره برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمایی دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای برنامه ای انجام می دهند - وضع می گردد.
2 - نرخهای موضوع بند یک این ماده - بر اساس قواعد ذیل تعیین می گردد:
الف - هر گاه شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد عضو یک اتحادیه بین المللی شرکتهای هواپیمایی با دستگاه تعیین کننده نرخ باشند و یک قطعنامه نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق که از قبل وجود داشته است - نرخها بر اساس این قطعنامه بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد توافق خواهد شد.
ب - هر گاه قطعنامه ای درباره نرخ ناظر بر سرویسهای توافق شده وجود نداشته باشد و یک یا هیچ یک از شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد - عضو اتحادیه شرکتهای هواپیمایی موضوع بند (الف ) فوق نباشند - شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین متعاهد در مورد نرخهایی که برای سرویسهای توافق شده اعمال می گردد - بین خود - توافق خواهند نمود.
ج - نرخهایی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می گیرد - لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجرا - برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفین متعاهد تسلیم خواهد گردید.
این محدودیت زمانی به شرط موافقت مقامات مذکور قابل کاهش است .
د - در صورتی که شرکتهای هواپیمایی طرفین متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجرا به توافق برسند و یا در صورتی که یک طرف متعاهد شرکت هواپیمایی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله 15 روز اول از دوره سی روزه موضوع بند ج ماده حاضر مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هر یک از نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمایی طرفین متعاهد موضوع بندهای الف و ب ماده حاضر به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام دارد - مقامات هواپیمایی طرفین متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهای مناسب به توافق برسند ولی در هر حال هیچ نرخ قبل از تصویب مقامات هواپیمایی طرفین متعاهد به موقع اجرا در نخواهد آمد.
3 - نرخهای تعیین شده به موجب ماده حاضر - تا زمانی که نرخهای جدید به موجب مفاد این ماده جانشین آنها نشده باشد به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده 11 - تسلیم آمار
مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهد - اطلاعات و آمار مربوط به ترافیک حمل شده در سرویسهای مورد توافق - توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده خود را به سوی سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را به قسمی که معمولا توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده برای مقامات هواپیمایی خود تهیه می گردد - بنا بر تقاضا در اختیار مقامات طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
کلیه اطلاعات اضافی مورد درخواست مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از طرف متعاهد دیگر - در صورت تقاضا - مورد شور و توافق بین طرفین متعاهد قرار خواهد گرفت .
ماده 12 - مشاورات و اصلاحات
1 - هر یک از طرفین متعاهد یا مقامات هواپیمایی آن می تواند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر یا مقامات هواپیمایی او تقاضای مشاوره نماید.
2 - مشاوره مورد تقاضای یک طرف متعاهد یا مقامات هواپیمایی او در فاصله شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3 - هر نوع اصلاح در موافقتنامه حاضر - پس از آن که طرفین متعاهد انجام تشریفات قانونی مربوط به انعقاد و لازم الاجرا شدن موافقتنامه های بین المللی را به یکدیگر اطلاع داده باشند - لازم الاجرا خواهد شد.
4 - اصلاحات وارده بر ضمیمه موافقتنامه حاضر - ممکن است مستقیما بین مقامات هواپیمایی طرفین متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات پس از تایید از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیک - لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 13 - حل اختلاف
1 - هر گاه در مورد تفسیر یا اجرای موافقتنامه حاضر بین طرفین متعاهد اختلافی بروز نماید - طرفین متعاهد در مرحله اول اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طریق مذاکرات حل و فصل نمایند.
2 - هر گاه طرفین متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکرات حل و فصل نمایند - می توانند توافق نمایند که موضوع را جهت تهیه گزارش مشورتی به هر شخص یا هیاتی ارجاع نمایند.
3 - چنانچه طرفین متعاهدین نتوانند به موجب بندهای 1 و 2 فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه برسند - اختلاف به یک محکمه داوری سه نفره ارجاع خواهد شد که هر یک از طرفین متعاهد یک دارو را معین خواهند کرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هر یک از طرفین متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به محکمه داوری از طریق دیپلماتیک - به تعیین داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نیز ظرف شصت روز بعد از آن تعیین خواهد شد. چنانچه هر یک از طرفین متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند - بنا به تقاضای هر یک از طرفین متعاهد رییس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری بر حسب مورد داور یا داورها را تعیین خواهد نمود مشروط بر این که چنانچه رییس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین باشد از نایب رییس ارشد شورا و در صورتی که نامبرده نیز از اتباع یکی از طرفین متعاهد باشد - از عضو مقدم شورا که در چنین وضع تابعیتی نباشد - درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا داورها را تعیین نماید. در هر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رییس محکمه داوری عمل خواهد نمود.
4 - محکمه داوری آیین نامه کار خود را تعیین و درباره نحوه تقسیم مخارج اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
5 - طرفین متعاهد تعهد می نمایند تصمیمات متخذه به موجب ماده حاضر را رعایت کنند.
ماده 14 - فسخ .
هر یک از طرفین متعاهد می تواند در هر موقع - قصد خود را مبنی بر فسخ موافقتنامه حاضر به طرف دیگر اعلام کند. این اعلام همان زمان به اطلاع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری خواهد رسید. در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از دریافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد مگر آن که اعلام فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفین پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از طرف متعاهد دیگر اعلام فسخ چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری - دریافت شده تلقی خواهد شد.
ماده 15 - مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه .
چنانچه کنوانسیون یا موافقتنامه چند جانبه ای در هر مورد دو طرف متعاهد لازم الاجرا گردد - موافقتنامه حاضر به نحوی اصلاح خواهد شد تا با مقررات چنین کنوانسیون یا موافقتنامه ای تطبیق نماید.
ماده 16 - ثبت .
این موافقتنامه و کلیه اصلاحات وارده بر آن در سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده 17 - لازم الاجرا شدن .
این موافقتنامه - از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین به طرف دیگر دایر بر این که طبق مقررات قوانین اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن موافقتنامه حاضر عمل آورده است - به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بنا به مراتب - نمایندگان امضاکننده زیر که از طرف دولت متبوعه خود مجاز می باشند موافقتنامه حاضر را امضا نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ 10 دی 1351 در تهران به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم گردید.
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از طرف شورای فدرال سویس
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده منظم به قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8412
تاریخ تصویب :
1352/08/14
تاریخ ابلاغ :
1352/09/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :