جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه 4/5/1352 به موجب ماده 5
قانون دیوان محاسبات مصوب 31/2/1352، 20 نفر آقایان مفصله الاسامی زیر را
به عنوان مستشاران اصلی و مستشاران جانشین دیوان محاسبات انتخاب نموده
است .
مستشاران اصلی
1 - سیف الدین اهری
2 - جلال عدیلی
3 - منوچهر پدر
4 - عسگر حسین دوست
5 - فرج الله آرام
6 - کاظم تدین
7 - مصطفی شفقی
8 - شمس الدین خلخالی
9 - مهدی شه ملکی
10 - محمد میرمیران
11 - مصطفی پرویزیان
12 - عباس ولیخانی
13 - محمدعلی داوری صبور
14 - اشرف الدین مشیری
15 - حسین تقوی
مستشاران جانشین
1 - حسین شاهق
2 - مسعود قریب
3 - غلامعلی مهنا4 - هادی هاشمی
5 - احمد یونس
تصمیم قانونی فوق به استناد ماده پنج قانون دیوان محاسبات در جلسه
فوق العاده روز پنجشنبه چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو از
طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :