جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه اول آبان ماه 1352 طبق ماده 15
بیمه های اجتماعی آقای حسام الدین رضوی نماینده مجلس شورای ملی را برای مدت
دو سال به سمت ناظر در سازمان بیمه های اجتماعی انتخاب کرده است .
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز سه شنبه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :