جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده 1 - به درجه داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی که در مشاغل
مربوط به رشته های تخصصی به طور سازمانی منصوب و عملا در مشاغل مزبور مشغول
خدمت باشند با رعایت مقررات این آیین نامه مزایایی به عنوان حق فنی پرداخت
می گردد.
ماده 2 - تطبیق میزان مهارت تخصصی درجه داران رشته های تخصصی با درجات
نظامی و همچنین میزان حق فنی آنان بر اساس میزان مهارت و طبقه بندی مشاغل
تخصصی بر طبق دو جدول زیر خواهد بود.
جدول شماره یک
تطبیق درجات نظامی درجه داران با میزان مهارت تخصصی
درجات نظامی میزان مهارت تخصصی در مشاغل
تخصصی طبقه 1 و 2 و 3 و 4
---------------------------------------
گروهبان سوم و گروهبان دوم 2 تا 3
گروهبان یکم 3 تا 4
استوار دوم 4 تا 5
استوار یکم و ستوانیار سوم 5 تا 6
ستوانیار دوم و ستوانیار یکم 6
جدول شماره دو
میزان حق فنی ماهانه درجه داران بر حسب حقوق مبنا
درجه مشاغل تخصصی مشاغل تخصصی مشاغل تخصصی مشاغل تخصصی
-------------------------------------------------------
طبقه 1 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 4
-------------------------------------------------------
1 25% 25% 25% 15%
2 60% 45% 30% 20%
3 120% 90% 60% 50%
4 180% 135% 90% 80%
5 و 6 190% 145% 100% 90%
تبصره - علاوه بر طبقات چهارگانه بالا حق فنی مشاغل طبقه عالی (که
مخصوص همافران است ) طبق آیین نامه مربوط پرداخت می گردد.
درجه دارانی که به سبب نیاز خدمتی در مشاغل این طبقه انجام وظیفه نمایند
از حق فنی هم تراز میزان مهارت مربوط در طبقه یکم استفاده خواهند نمود.
ماده 3 - حق فنی مشاغل تخصصی طبقات 1 و 2 و 3 به درجه دارانی تعلق
می گیرد که شرط ورود آنان به آموزشگاه مربوط حداقل داشتن گواهینامه دوره
اول متوسطه یا معادل آن بوده و دوره تخصصی مربوط به شغل خود را نیز طی
نموده باشند.
درجه دارانی که در تاریخ تصویب این آیین نامه در مشاغل تخصصی طبقات 1 و 2 و
3 خدمت می نمایند و همچنین دانش آموزان فعلی که پس از نیل به درجه در مشاغل
مذکور خدمت خواهند کرد چنانچه بر حسب نیاز سازمان با داشتن گواهینامه
پایین تر از گواهینامه دوره اول متوسطه به خدمت وارد شده باشند ماهانه از
70% حق فنی مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود این قبیل درجه داران که
در تاریخ اجرای مندرج در ماده 14 این آیین نامه بیش از 6 سال سابقه خدمت
دارند می توانند با تصویب سازمان مربوط از حق فنی میزان مهارت مندرج در
جدول شماره 2 استفاده نمایند و اعطای میزان مهارت بالاتر به آنان در صورت
حائز بودن شرایط و موفقیت در آزمایشهای مربوط در هر سال فقط تا یک درجه
امکان پذیر خواهد بود.
ماده 4 - مشاغل تخصصی مشمول مقررات این آیین نامه و طبقه بندی آنها و
تغییرات بعدی با توجه به هماهنگی نیروهای ارتش شاهنشاهی تعیین و پس از
تصویب در فرمان همگانی ارتش درج می گردد.
ماده 5 - احراز میزان مهارت بالاتر منوط به طی دوره آموزش حین خدمت و
موفقیت در آزمایشهای مربوط می باشد.
ماده 6 - به دانش آموزان رشته های تخصصی مشمول این آیین نامه از تاریخ
شروع دوره آموزش تخصصی مبالغی به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
الف - به دارندگان گواهینامه دوره اول متوسطه یا معادل آن که شرط
ورود آنان به آموزشگاه دارا بودن گواهینامه دوره اول متوسطه یا معادل آن
می باشد معادل 25% حقوق مبنا.
ب - به دارندگان گواهینامه پایین تر از دوره اول متوسطه 15% حقوق
مبنا.
ماده 7 - منظور از حقوق مبنای مذکور در این آیین نامه عبارت از حقوق
مبنای مندرج در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تغییرات حاصل در
آن می باشد.
ماده 8 - حق فنی درجه داران در مدت انتظار خدمت و بدون کاری پرداخت
نمی گردد.
ماده 9 - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده گردان مستقل یا تیپ یا
مقامات همطراز مبنی بر بی انضباطی یا سهل انگاری در امور محول و همچنین
بی مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع
تا پنجاه درصد حق فنی حداکثر تا مدت شش ماه و صدور اخطار کتبی در مورد
مزبور از طرف مقامات بالاتر موجب قطع تا 50 درصد حق فنی برای مدت یک سال
می گردد.
ماده 10 - پرداخت حق فنی در موارد زیر قطع نمی شود:
الف - در صورت اعزام برای طی دوره کارآموزی در تخصص مربوط داخل و
خارج از کشور تا یک سال .
ب - درجه داران معلم مراکز فرهنگی آموزشی در صورتی که رشته تخصصی خود
را تدریس نمایند حداکثر تا چهار سال .
ماده 11 - پرداخت حق فنی پس از تصویب میزان مهارت از طرف نیرو و
همچنین قطع آن در تمام مواد طبق دستور تیپ مستقل ، لشکر و سازمانهای
همطراز و بالاتر می باشد(دستور قسمتی رده مجاز).
ماده 12 - پرداخت حق فنی به درجه داران کادر ثابت در سایر نیروها و
سازمانهای ارتش شاهنشاهی که در مشاغل مشابه انجام وظیفه می نمایند با
رعایت مقررات این آیین نامه از طرف نیروهای ارتش شاهنشاهی و سازمانهای
مربوط مجاز است .
ماده 13 - درجه دارانی که از مزایای ویژه حق فنی استفاده می نمایند از
حق صنف استفاده نخواهند کرد.
ماده 14 - مقررات این آیین نامه از تاریخ یکم مهر ماه سال یک هزار و
سیصد و پنجاه و دو قابل اجرا می باشد.
آیین نامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره به استناد قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای
ملی در جلسات شنبه 10 و سه شنبه 13 آذر ماه 1352 به ترتیب در جلسات دوشنبه
سوم و شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب
کمیسیون های جنگ و بودجه مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :