جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 45104 - 8/10/1353
وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پیشنهاد شماره 4297/7 مورخ 27/6/1353 وزارت دادگستری به استناد تبصره ماده 7 قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی آئین نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن را از محل مانده وامهای مسکن به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – کلیات
ماده 1- در صورت ورشکستگی بانک منتشر کننده اوراق قرضه مسکن اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلف است دارندگان اوراق قرضه مسکن را برای اعلام مطالبات خود دعوت کند.
تبصره- ترتیب آگهی و مدت لازم برای اعلام مطالبات تابع تشریفات معمول برای دعوت بستانکاران میباشد.
ماده 2- در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک منتشر کننده اوراق قرضه مدیران تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلفند بر اساس دفاتر بانک مشخصات اوراق قرضه در جریان و جمع مبلغ آن را استخراج و با آمارهای موجود در بانک مرکزی ایران تطبیق نمایند.
ماده 3- در صورت انحلال بانک منتشر کننده اوراق قرضه مدیران تصفیه مکلفند با رعایت حق تقدم موضوع فصل دوم این آئین نامه اصل و بهر ه اوراق را در سررسیدهای مربوط تأدیه نمایند.
ماده 4- به محض اعلام ورشکستگی سررسید کلیه اوراق قرضه در جریان به حال تبدیل میشود و بهره های گذشته به مبلغ اسمی اوراق افزوده خواهد شد.
فصل دوم- حق تقدم دارندگان اوراق قرضه مسکن
ماده 5- دارندگان اوراق قرضه برای استیفای مطالبات خود بابت مبلغ اسمی و بهره متعلق به اوراق از محل بانک بابت وام های مسکن نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت.
ماده 6- در صورتیکه سایر دارائیهای بانک ورشکسته برای تأدیه تا پنجاه هزار ریال طلب ممتازه دارندگان سپرده موضوع بند د ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور کافی نباشد دارندگان سپرده نسبت به بقیه طلب ممتازه خود از محل مطالبات بانک بابت وام های مسکن بر دارندگان اوراق قرضه مسکن مقدم خواهند بود.
فصل سوم – ترتیب تصفیه
ماده 7- وجوه وصولی بابت وام های مسکن یا حاصل فروش و ثایق مربوط باید در حساب جداگانه ای نگهداری شود.
ماده 8- وجوه وصولی بابت وام های مسکن در پایان هر سال نسبت به میزان مبلغ اسمی و بهره گذشته بین دارندگان اوراق قرضه مسکن تقسیم خواهد شد مگر اینکه معلوم گردد با توجه به ماده 6 این آئین نامه قسمتی از طلب ممتازه دارندگان سپرده باید از محل مطالبات بانک بابت وام های مسکن تأمین گردد که در این صورت پس از وضع این مبالغ وجوه وصولی بابت وام های مسکن بین دارندگان اوراق قرضه خواهد شد.
ماده 9- پس از اعلام ختم تصفیه خواه به علت ورشکستگی یا انحلال بانک اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیران تصفیه حسب مورد مکلفند حصه صاحبان اوراق قرضه ای را که طلب آنها پرداخت نشده است در حساب جداگانه ای نزد بانک مرکزی ایران تودیع و صورت مشخصات اوراق قرضه ای را که مبلغ اسمی و بهره آنها به دارندگانشان پرداخت نشده است به بانک مذکور تسلیم کنند.
تبصره- پس از انتشار آگهی ختم تصفیه طبق قسمت اخیر ماده 228 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون عمل خواهد شد.
ماده 10- درصورتیکه مطالبات بانک بابت وام های مسکن برای تأمین مبلغ اسمی و بهره گذشته اوراق قرضه در جریان کافی نباشد دارندگان اوراق قرضه نسبت به بقیه طلب خود در عداد سایر بستانکاران حصه غرمائی دریافت خواهند داشت.
ماده 11- سایر احکام مربوط به استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن از محل مطالبات بانک بابت وام های مسکن تابع مقررات مربوط به بستانکاران دارای وثیقه خواهد بود.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده 12- کلیه احکام، حقوق و تکالیفی که در این آئین نامه برای بانکها پیش بینی شده است شامل شرکتهای پس انداز و وام مسکن نیز خواهد بود.
ماده 13- مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نگردیده است تابع مقررات تصفیه امور بانکها خواهد بود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8741
تاریخ تصویب :
1353/10/07
تاریخ ابلاغ :
1353/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :