جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


تاریخ 15/8/69 شماره دادنامه 181 کلاسه پرونده 69/59

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه زمینهائی که نسبت به آنها تقاضای صدورپروانه ساختمانی شده مزروعی بوده و اراضی مزروعی برابرمصوبه سال 60 شورای عالی شهرسازی قابل صدور پروانه ساختمانی نمی باشندوتغییرکاربری زمین ازمزروعی به مسکونی درصلاحیت شورای عالی شهرسازی است .بنابراین دادنامه های شماره 204-9/3/69صادره ازشعبه ششم و468 - 15/6/68 صادره از شعبه چهاردهم و419 - 25/10/68شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ازجهت اینکه متضمن این معنی می باشند،موافق موازین واصول قانونی تشخیص می گردند این رای به استنادقسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری ،برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطدرموارمشابه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/69/59 19/9/1369
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شهرداری قم .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هفتم باشعب ششم وچهاردهم درخصوص صدورپروانه ساختمانی درزمینهائی مزروعی .
مقدمه :شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 7/68/676بشرح دادنامه شماره 69/122-19/3/69درخصوص شکایت آقای شیخ اصغرهدایتی فرزندعباس بطرفیت :شهرداری قم وبه موضوع شکایت وخواسته : الزام شهرداری قم نسبت به صدورپروانه حکم به ورودشکایت شاکی واینکه شهرداری قم مکلف است نظیرپلاکهای تفکیک شده به پلاک متعلق به شاکی نیزپروانه صادر نماید،صادرنموده وشعبه ششم دیوان بشرح دادنامه 204-9/3/69درپرونده کلاسه 6/69/83موضوع شکایت ملیحه گلچی بطرفیت :شهرداری قم وبموضوع شکایت وخواسته :الزام شهرداری به صدورپروانه وشعبه چهاردهم بشرح دادنامه شماره 468-15/6/68درپرونده کلاسه 14/67/196موضوع شکایت آقای حسین شفیعی بطرفیت :شهرداری قم وبه موضوع شکایت وخواسته :الزام شهرداری به صدورپروانه احداث ساختمان وشعبه شانزدهم دیوان بشرح دادنامه شماره 419-25/10/68درپرونده کلاسه 16/68/1389موضوع شکایت آقای حسین یزدان پناه بطرفیت :شهرداری قم وبه موضوع وشکایت وخواسته :صدورپروانه ساختمانی وعادی شکات راواردندانسته وحکم به ردشکایت آنان صادرنموده و ازطرف شهرداری قم به شرح نامه ثبت شده به شماره 5092-5/6/69دفتر اندیکاتوردبیرخانه دیوان عدالت اداری درتاریخ 15/8/1369به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی واشرکت وحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره وپذیرش تعارض به اتفاق آراءبشرح زیرمبادرت بصدوررای می نماید:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 787 تا788
روزنامه رسمی شماره 13310-24/10/1369
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
181
تاریخ تصویب :
1369/08/15
تاریخ ابلاغ :
1369/10/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :