جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 52864 - 8/10/1353
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و به استناد ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت ضوابط اجرای ماده مذکور را در روستاها بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- در هر مورد که اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در روستاهای یک منطقه با پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیئت وزیران ضرور تشخیص شود مراتب بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در آن منطقه آگهی خواهد شد و از آن تاریخ قطع درختان مشمول قانون در موارد مندرج در ماده 2 این آئین نامه منحصرا" با اخذ پروانه از وزارت کشاورزی و منابع یا مراجعی که از طرف آن وزارت اختیار صدور پروانه را دارند مجاز خواهد بود.
تبصره- در آگهی نام مرجعی که اجازه صدور پروانه را دارد با تعیین نشانی کامل قید شود.
ماده 2- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا مراجعی که اختیار صدور پروانه قطع درختان را دارند در موارد زیر مکلف به صدور پروانه با رعایت سایر مقررات مذکور در این آئین نامه میباشند:
1- درخت غیر مستمر که به سن بهره وری متناسب رسیده باشد ویا درخت مثمر که دوره بهره دهی آن منقضی شده باشد.
2- درخت به آفت یا بیماری مبتلا شده و میزان ابتلای بحدی باشد که به بعض یا تمام درختان ناحیه آسیب برساند یا ادامه حیات درخت مفید یا مقدور نباشد.
3- قطع درخت به منظور احداث یا تعریض راه یا حفر کانال و مجاری آب یا خطوط برق یا لوله کشی نفت و گاز یا به علت خطر سقوط آن ضرور باشد.
4- زمینی که در آن درخت وجود دارد برای توسعه کشاورزی و بهره برداری بیشتر یا احداث کارخانه یا ایجاد تأسیسات دامپروری و مرغداری و نظائر آن مورد نیاز بوده و قطع درخت ضرور باشد.
5- قطع درخت بمنظور ایجاد تأسیسات مورد نیاز شرکتهای تعاونی روستائی یا شرکتهای سهامی زراعی و یا تعاونیهای تولید روستائی و یا واحدهای مکانیزه و یا شرکتهای کشت و صنعت و یا واحدهای صنعتی و معدنی باشد.
6- قطع درخت بمنظور غرس مجدد در همان محل باشد.
7- قطع درخت بمنظور استفاده از آن در بنای مدارس یا مساجد یا سایر بناهای روستائی باشد.
تبصره 1- در پروانه قطع درخت باید مدت اعتبار آن که از یک سال تجاوز نخواهد کرد قید شود و در صورت انقضاء مدت قطع درخت مستلزم اخذ پروانه جدید خواهد بود.
تبصره 2- هر گاه قطع درخت به عللی غیر از مواد هفت گانه مذکور در این ماده ضرورت پیدا کند صدور پروانه با رعایت مقررات مربوط در هر مورد منحصرا" با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
ماده 3- احراز شرایط مذکور در بند های 1 الی 7 ماده 2 بعهده مرجع صدور پروانه است.
ماده 4- در مواردی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بموجب ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت اختیارات قانونی خود را به سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و انجمن های ده و شهرستان و استان تفویض مینماید مرجعی که اختیار به آن تفویض شده پروانه های قطع را طبق نمونه ای که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه خواهد کرد صادر و نسخه ای از آن را به سازمانی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و در متن نامه مربوط به تفویض اختیار معرفی شده است میفرستد.
ماده 5- متقاضیان قطع درخت باید به مرجع صدور پروانه و درخواست خود را طبق نمونه مخصوصی که توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه میشود تنظیم و به همان مرجع تسلیم نمایند.
تبصره 1- در صورتیکه به هر علت برگ درخواست مندرج در ماده 5 در اختیار متقاضی قرار نگیرد متقاضی میتواند تقاضای خود را کتبا" به مرجع مذکور در آگهی تسلیم و رسید و یا وسیله پست سفارشی ارسال دارد. در این درخواست باید نشانی متقاضی و نحوه اختیار وی نسبت به درختانی که تقاضای قطع آن را دارد قید شده باشد.
تبصره 2- مرجع صدور پروانه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم تقاضا تکلیف متقاضی را با صدور پروانه یا اعلام رد درخواست با ذکر دلیل تعیین و مراتب را به نشانی که متقاضی اعلام کرده است ارسال و یا در صورت مراجعه به خود او تسلیم کند. در صورتیکه مرجع صدور پرواه تمام یا قسمتی از درخواست را رد کند یا در مهلت مقرر از اعلام نظر خودداری نماید متقاضی میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نظریه مزبور یا انقضای مهلت مقرر اعتراضیه خود را به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم نموده و رسید دریافت دارد یا وسیله پست سفارشی ارسال نماید وزارت مذکور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول اعتراض تصمیم خود را اعلام کند این تصمیم قطعی است هر گاه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ظرف مهلت مقرر از اعلام نظر خودداری کند متقاضی میتواند تحت نظر خانه انصاف یا انجمن ده نسبت به قطع درختان مورد تقاضا اقدام کند.
اصل تصویب نامه دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8741
تاریخ تصویب :
1353/10/07
تاریخ ابلاغ :
1353/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :